Vedtægter

Vedtægter for Hus- Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer.

Formål og virke
§ 1.
Foreningens navn er Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer. Navnet kan forkortes til Hus- og Grund.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 3.
Foreningens formål er at varetage interesserne for ejere af grunde i strandområdet inden for kommunegrænsen i gl. Slagelse Kommune. Bestyrelsen forestår kontakten til Slagelse Kommune gennem de kanaler, som de finder bedst egnet.

§ 4.
Foreningsåret er kalenderåret.

Medlemmerne
§ 5.
Enhver grundejer inden for det i §3 angivne område kan optages som medlem. Dette gælder også grundejere, som er tvunget medlem af en anden grundejerforening.

§ 6.
Medlemsretten bortfalder hvis kontingentet ikke er rettidigt betalt, eller når medlemmet ikke mere ejer en grund i strandområdet.

§ 7.
Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen
§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i juli måned. Den bekendtgøres ved udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt medlem samt ved opslag i foreningens informationsskabe. Bekendtgørelsen skal finde sted med mindst 4 ugers varsel.
Kontingentet for det indeværende år skal være betalt til kassereren senest ved starten af årets generalforsamling.
Nyindmeldelser, som er registreret hos kassereren senere end to uger før generalforsamlingen, giver ikke stemmeret.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Herfra undtages dog vedtægtsændringer, som kun kan vedtages, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor. Disse to generalforsamlinger skal afholdes med 14 til 22 dages mellemrum.
Et medlem har adgang til generalforsamlingen ved forevisning af gyldig kvittering og kan afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger og valg skal være skriftlige, hvis et deltagende medlem forlanger det.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter, og kan udvides efter behov:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg ifølge vedtægterne.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Afstemninger på generalforsamlingen skal gøres skriftlige, hvis blot ét medlem ønsker det.

§ 9.
Hvis en suppleant indtræder som erstatning for et afgået bestyrelsesmedlem eller en revisor det første år af en toårig funktionsperiode, skal der på den følgende generalforsamling foretages nyvalg for den resterende periode.½

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af medlemmer kræver det. Kravet skal sendes til formanden som anbefalet brev med angivelse af sager, som ønskes behandlet. Formanden skal senest fjorten dage derefter udsende skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter anmodningen.

§ 11.
Bestyrelsen er ansvarlig for at der tages referat af generalforsamlingen. Referatet skal godkendes på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen
§ 12.
Foreningens bestyrelse repræsenter foreningen. Den skal bestå af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 i lige år.
Der vælges 2 suppleanter hvert år.
Der vælges 1 revisor i ulige år og 1 revisor i lige år. Valget gælder for 2 år.
Der vælges 1 revisorsuppleant hvert år.

13.
Bestyrelsen tiltræder straks efter valget.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger med simpelt stemmeflertal en formand, næstformand, en kasserer og en sekretær. Desuden udpeger den efter behov repræsentant(er) til andre organisationer.
Næstformanden skal varetage formandens opgaver under dennes fravær.
Bestyrelsen kan anvende lønnet medhjælp, leje fornødne lokaler m.v..

§ 14.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder en forretningsorden.

§ 15.
Bestyrelsen afgør hvilke sager der skal eller kan varetages af foreningen. Dog kan ethvert af foreningens medlemmer, som er imod den trufne afgørelse, skriftligt kræve at få sagen behandlet på den førstkommende generalforsamling.

Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes på det efterfølgende møde. Godkendte referater skal opbevares hos formanden, og en kopi arkiveres af sekretæren.

§ 16.
Kassereren fører medlemsfortegnelse og varetager bogføring over indtægter og udgifter i henhold til gældende bestemmelser. Det afsluttede regnskab skal med tilhørende bilag afleveres til revision senest fjorten dage før den ordinære generalforsamling.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen, hvor også kontingentsats for det følgende regnskabsår forelægges.
Formanden kan til enhver tid sammen med et af bestyrelsens medlemmer foretage eftersyn af kassererens bøger, bilag og beholdning.

Foreningens ophævelse
§ 17.
Forslag om foreningens nedlæggelse kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Forslaget kan kun vedtages, hvis ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen og med angivelse om, at dette er den anden ekstraordinære generalforsamling.

De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 og højst 22 dages mellemrum. På denne generalforsamling kan nedlæggelsen vedtages, hvis mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Samtidigt med nedlæggelsen tages der beslutning om, hvordan foreningens midler anvendes.

Således vedtaget 21. juli 2007

Tillæg til vedtægterne med følgende indhold vedtoges på generalforsamlinen 12. juli 2008:

Medlemmerne har ikke ejendomsret til foreningens midler.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Ved evt. opløsning af foreningen tilfalder eventuel formue efter generalforsamlingens beslutning almennyttige formål af samme karakter, som foreningen har varetaget.