HISTORISK OVERBLIK

Foreningens navn er Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer,
benævnes dog oftere Hus og Grund/Hus&Grund.
Den efterfølgende oversigt over foreningens historie er blandt andet baseret på hæftet:
Historien om H&G – Et halvt sekel
Bent Osholm er tidligere bestyrelsesmedlem i Hus og Grund.
Hæftet er desværre ikke i foreningens eje, men det kan periodisk erhverves antikvarisk.
Bildsø Plantagegrundes grundejerforening har nu et af hæfterne, som er signeret af Bent Osholm. Det var en foræring til hans gode ven Esben Bay Andersen, hvis familie fra ca. 1930 – 2016 havde huset Drøsselbjergvej 42, og det kan nu læses på grundejerforeningen Bildsø Plantagegrundes hjemmeside  

Tiderne skifter – ingen tvivl om det – men formålet med grundejerforeninger har altid været at tilgodese grundejernes tarv og interesser.
Hvor det i dag er en almindelighed og obligatorisk at etablere en grundejerforening, når nye sommerhusområder udstykkes bl.a. for at forestå (og betale for) den vedligeholdelse af vejnettet, som kommunen ikke har kunnet finde ressourcer til at dække, så blev Hus og Grund stiftet gennem frivillighed for bl.a. at skabe de nødvendige ordnede forhold for grundejerne i strandområdet og løfte opgaverne i flok.
Sådan var det dengang!

Foreningen Hus og Grund er grundlagt den 27. juli 1939 på Stillinge Badehotel, som lå i Stillingekrydset på adressen Drøsselbjergvej 119, Stillinge Strand.

Foreningens første formand hed Frederik Jensen og var indehaver af Stillinge Badehotel.

I perioden fra før første verdenskrig havde slagelseanerne i stigende udstrækning fået smag for de rekreative områder ved kysten, hvor de havde etableret sig i mere eller mindre komfortable huse.
Der var allerede en offentlig strand ved Stillinge Strand, mens det meste af det øvrige kystområde ved Stillinge Strand ejedes af få familier fra Slagelse og opland.
Vejnettet, som ikke var navngivet, var elendigt med et utal af grøfter, men strandliggerne var alligevel godt tilfredse.
Antallet af fastboende sommerhusejere var indledningsvis begrænset, men med tredivernes velstand steg antallet, hvorfor man i 1939 valgte at stifte en grundejerforening – Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer.
I de første år var Hus og Grund rigeligt optaget af at navngive vejene, nummergive husene, at få oprettet en tilfredsstillende renovationsordning og få etableret Stillinge Vandværk.

Indledningsvis omfattede grundejerforeningen alene Stillinge Sogn (som navnet også antyder), men efterfølgende er Næsby og Kelstrup Strande kommet til, så foreningens interesseområde i dag omfatter hele Gl. Slagelse kommunes strandarealer, der strækker sig fra Drøsselbjerg i nord til Tude Ås udløb ved Næsby Strand i syd.
I de udstykninger, som er etableret i årene efter 1950, er det gjort obligatorisk at etablere en grundejerforening.
Der findes godt 30 af disse mindre grundejerforeninger ved stranden, og de har hver deres bestyrelse, vedtægter, påtaleret og suverænitet.
Hus og Grunds primære målgruppe er de grundejere, som ejer grunde i de oprindelige udstykninger uden obligatorisk grundejerpligt.
Sekundær målgruppe er de grundejere, der ønsker en mere bred orientering og generel indflydelse i sommerhusområdet.

Hus og Grunds medlemsskare består i dag mest af grundejere fra den første gruppe, altså de grundejere, som ikke har en obligatorisk grundejerforening. Medlemsantallet toppede sidst i tresserne med ca. 800 medlemmer. Medlemstallet er i dag omkring 200 medlemmer, hvilket dog stadigt er langt højere end i den største obligatoriske grundejerforening.

Sammenslutningen af grundejerforeninger.
Da kommuneplanlægning og høring af interessegrupper blev almindelige begreber, fandt den daværende bestyrelse i Hus og Grund og andre visionære grundejerforeninger det praktisk, at sommerhusområdet kunne tale med én stemme.
Sammen tog man initiativ til oprettelsen af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Slagelse Kommunes Strandarealer. Denne fungerede frem til 2010 som paraplyorganisation for strandens grundejerforeninger.

Hejninge-Stillinge Lokalråd-2Sogne.
I dag er det lokalrådet 2Sogne, der fungerer som talerør for områdets ønsker. Hus og Grund støtter op om Lokalrådet 2Sogne.
Oprindeligt samarbejdede bestyrelsen for Hus og Grund med Stillinge Sogns Sogneråd.
Der var en stor gensidig velvilje og forståelse, men Sognerådet havde svært ved at finde ressourcer til at udmønte, hvad man var blevet enige om. Der var en vis samhørighed de fastboende og landliggerne imellem, og der gennemførtes i mange år fra ca. 1970 en årlig fodboldkamp mellem disse grupper. Hus og Grund bidrog desuden med et sponsorat, da Stillingehallen skulle opføres.
Da strandarealerne i.f.m. kommunesammenlægningen i 1970 skulle lægges ind under Slagelse Kommune, som var en rig og demokratisk kommune, var forventningerne til et godt samarbejde store, og daværende formand, P.Th. Galbo, skrev til kommunen med et ønske om at formalisere samarbejdet.
Imidlertid fandt daværende borgmester Aage Nørgaard ikke en formalisering af samarbejdet ønskeligt.
Dette ændrede sig heldigvis i de følgende år, og Hus og Grund var bl.a. meget aktive i.f.m. kommunalplanlægningen i 1982, hvor den daværende bestyrelse med hr. Henning Ditlevsen som formand udarbejdede et 6-siders debatoplæg.

Kloakering af strandområdet
Bestyrelsen har senest været aktive omkring kravene til kloakering i strandområdet, og presser i skrivende stund – år 2020 – på for at få etableret ordentlig asfaltering af samt etablering af en 2 i 1-vej fra Drøsselbjerg til Kelstrup Strand.

Bestyrelsernes indsats har været meget forskellig og præget af den tid, hvori de var valgt. Således skrev daværende formand hr. Mogens Elvensø til Statsminister Anker Jørgensen i 1973:
“Derfor stands øjeblikkeligt denne menneskefjendske lovgivning og fjern i stedet den uretfærdighed, der hedder værdi af egen bolig fra lovgivningen”.
Brevet var længere, og Statsministeren svarede da også venligt – men desværre ikke imødekommende – på Hus og Grunds opfordring.
Nogle blev i det foregående nævnt men ingen er glemt.

Der er mange formænd og bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en stor og langvarig indsats for foreningen, og det ville generelt være urimeligt at fremhæve få på bekostning af andre.

Æresmedlemmer
Alligevel bør foreningens  æresmedlemmer, der alle har udvist en særlig loyalitet hhv. udført  et forbilledligt arbejde for foreningen og ikke mindst dens medlemmer, nævnes:
Købmand F. Jægerholm
(udnævnt ved foreningens 40 års jubilæum 27. juli 1979).

Tandlæge P. Th. Galbo
(udnævnt ved foreningens 50 års jubilæum 27. juli 1989), og

Sælger L. Romme
(udnævnt ved foreningens 60 års jubilæum 27. juli 1999). samt

Kantinebestyrer Anna Jørgensen
(udnævnt ved foreningens 80 års jubilæum 27. juli 2019)

NEKROLOG
Anna Jørgensen 10.06.1926 – 05.12.2020
Hjemmehjælper og kantinebestyrer
Æresmedlem af Hus & Grund – udnævnt i forbindelse med foreningens 80 års jubilæum den 27.juli 2019.
Anna Jørgensen blev født i Drøsselbjerg men voksede op i Stillinge Strand.
Som voksen længtes Anna Jørgensen tilbage til stranden. Ved hårdt arbejde lykkedes det for Anna at erhverve en ejendom på Kongsmarkvej. Sommerhuset har i alle årene været samlingspunkt for mange gode timer for Anna med familie og venner – det største antal besøg på en enkelt sommer var i følge dagbogen 217 besøg.
Annas badeture tre gange dagligt var gennem mange år så punktlige, at andre strandgæster spurgte om ikke Anna ”var lidt sent på den”, hvis hun ikke var på pletten ”til tiden”. Så Anna var i mange år været et kendt ansigt i Stillinge området – faktisk mere end 60 år.
På grund af et skrantende helbred havde Anna de seneste år ikke mulighed for at besøge sit elskede sommerhus og strand så meget som hun ønskede, udover når hendes datter fulgte hende.
Vi er mange, som vil savne Anna i miljøet ved Stillinge Strand.
Æret være hendes minde.
Robert G. Gergelyffy Fmd. Hus & Grund.