Vand og kloak

Vand
Vandforsyning sker via private vandværker:
Stillinge Strands vandværk, som er et selvstændigt vandværk, som samarbejder med SK forsyning om opkrævning af betaling for vand. Se her
og
Kelstrup-Næsby Strand Vandværk, som nu er underlagt SK forsyning. 

Kloak 
Slagelse Kommune har i årene frem til 2019 kloakeret langs kommunens strande. 
Fremadrettet er det SK forsyning, som står for kloaknettet i strandområdet – og til dem, vi betaler vandafledningsafgift og som står for vedligeholdelsen af kloakker udenfor vores parceller.

De kontaktes på 
SK forsyning

Her udsnit af de afsluttende kommentarer fra SK forsyning.

Det største kloakprojekt i SK Forsynings historie er slut
løbet af de seneste mere end 10 år har SK Forsyning arbejdet med at kloakere alle sommerhusene langs Storebæltskysten fra Næsby Strand i syd til Bildsø Strand i Nord. Et projekt med  mere end 3500 sommerhuse.

Projektet, som har stor indflydelse på badevandskvaliteten og på den komfort, som borgere og turister i området oplever.

SK Forsynings samlede afslutningsskriverier ses her
https://www.skforsyning.dk/spildevand/om-spildevand/info-til-sommerhusomr%C3%A5der

Affald.
Siden 2018 har mere affald end tidligere kunnet afleveres i containere ved egen ejendom.
Oplysninger om affaldsordning og -tømning findes her

Sommerhuse tilmeldt sæsontømning får hentet affald:
Første gang i uge 12/13 og sidste gang i uge 45/46
Om det er den ene eller den anden uge, afhænger af, om din ejendom får hentet affald i en lige eller ulige uge.

Vær opmærksom på, at afhentning af renovation skifter til “sommertids-tømning” i april og til “vintertids-tømning” i september.
Sommertidstømning sker ugentlig og vintertidstømning sker med hver 14. dags tømning af mad- og restaffald, 
Man får tømt beholderen samme ugedag hele året.
Afhentning af haveaffald og storskrald sker med længere intervaller.
Se kalender for afhentning af affald på din adresse her

Her kan man også tilmelde sig en SMS service, hvor man modtager en SMS et par dage før hver tømning.
Tilmelding kan ske her

Ejendomme med særlige dispensationer til ugetømning er ikke omfattet af ovenstående.