Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hus & Grund

Søndag den 12. juli 2020 kl. 10.00-12.00

Sted: HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret på kr. 100 per år.

6. Indkomne forslag:
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være formanden Robert Gergelyffy gergelyffy@live.dk skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7. Valg i følge vedtægterne:
• 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Erik Nygaard Kristensen modtager ikke genvalg.
Poul Schmidt modtager ikke genvalg.
Tove Christensen stiller op til valg til bestyrelsen.

• 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (forgange år – Dorthe Winther Hansen og Tove Christensen)

• Revisorer:
Valg af revisor for 2 år: Hans Rynord modtager genvalg.

Valg af revisor for et år: Suppleant Niels Peter Dahl har været indtrådt som revisor (i stedet for Mogens Pihl) i det forgangne år. Niels Peter Dahl stiller op til valg til revisor for et år.

• Valg af revisorsuppleant for 1 år.

8.   Eventuelt

Med venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Robert Gergelyffy

NB I år afholder bestyrelsen for Hus & Grund ikke bålafbrænding Sankt Hans aften.

Generalforsamling 2019

Hus og grund Generalforsamling 2019 referat
Se regnskab 2018 her

Bestyrelsesmøder 2019-2020

9. august 2019
15. september 2019
27. oktober 2019
23. november 2020 (ekstraordinært)
1. marts 2020 
19. april 2020 (aflyst gr Corona)
24. maj 2020 

28.juni 2020

Alle medlemmer er velkomne til at komme med spørgsmål/fremsætte forespørgsler, som de måtte ønske bestyrelsens holdning til.
 
Godkendte referater fra periodens møder følger her.
Referat fra 24. maj 2020
Referatet følger her
 
Referat fra 1. marts 2020

Læs referatet her

Referat fra 23. november 2019.
Læs referatet her

Referat fra 27. oktober 2019  
Læs referat her

Referat fra 15. september 2019
Læs referatet her
 
 
Referat fra 9. august 2019