Bygningsreglement BR18

Der er kommet nyt bygningsreglement pr. 1. juli 2018 med nye regler.
I bygningsreglementet af 1. juli 2018 er der sket forandringer i kravene til vores nybyggeri, blandt andet afstandskrav til skel og naboer.

Nedenfor ses de uddrag, som vi finder mest relevante for grundejerne i vores forening, men vil du se hele regelsættet, så er her også link til det.

Bygningsreglementet BR18 (gældende fra 1/7-2018) ses her.

Reglerne vedrørende afstande til skel og lignende ses her.

§ 70 vedrørende bebyggelses %
Bebyggelsesprocenten forstås som etagearealets procentvise andel af grundens areal og skal sikre, at grunden bebygges i henhold til den ansøgte anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger:
1) 60 pct. for etageboligbebyggelse.
2) 40 pct. for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende
tæt/lav bebyggelse.
3) 30 pct. for fritliggende en- og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde.
4) 15 pct. for sommerhuse.
5) 45 pct. for anden bebyggelse, herunder bebyggelse, der ikke er omfattet af nr. 1-4, og etageboligbyggeri i et område, der ikke er udlagt hertil.

§ 178
Ved sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når
følgende betingelser er opfyldt:
1) Maksimalt en etage.
2) Maksimal højde for tag er 5,0 m.
3) Maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside er 3,0 m.
4) Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti er 5,0 m.

§ 179
For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder følgende afstandskrav:
1) 2,50 m fra skel for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.
2) 5,0 m fra skel for sommerhuse.

§ 182
Følgende bygninger i tilknytning til sommerhuse skal overholde § 178:
1) Garager og carporte.
2) Overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn.
3) Drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål.
4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift.
Stk. 2. Bygninger, som omfattet af stk. 1, kan opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 5,0 m, hvis § 183
overholdes, dog ikke hvis bygningen er integreret i den primære bebyggelse.

§ 183
Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse inden for en afstand af 2,50 m og 5,0 m fra skel mod nabo, vej eller sti, skal følgende betingelser opfyldes:
1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må være højere end 2,50 m over terræn
eller det for bygningen fastsatte niveauplan.
2) De sider, der vender mod skel, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side
mod skel medregnes.
3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel.