Motorkørsel:
Der henstilles til en fartbegrænsning på max. 20 km/t på områdets veje, af hensyn til fodgængere, legende børn samt vejenes kvalitet.

Parkering:
Der henstilles til, at områdets beboere og deres gæster tager hensyn til standsnings- og parkeringsforbud.
Opmærksomheden henledes på redningsfartøjers uhindrede adgang.
Der henvises ved behov til de offentlige parkeringspladser.

Støj – Vis hensyn!
Der henstilles til, at ingen parcelejer forulemper de omkringboende med unødig støj.
Der henvises til politiets Ordensbekendtgørelse:

Græsslåning:
Der henstilles til, at plæneklipning samt brug af motordrevet værktøj og andre støjende maskiner af enhver art kun finder sted:
Hverdage mellem kl. 9 og 18 Lørdage mellem kl. 9 og 16 Søn- og helligdage mellem kl. 9 og 12.

Hunde på stranden:
I sommerhalvåret (april-september), skal hunde være i snor på stranden.
I vinterhalvåret (oktober- marts), må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. Se i øvrigt hos naturstyrelsen 
Generelt på mange Blå Flag strande er det forbudt at medtage hunde – vær derfor opmærksom på evt. lokal skiltning.
På Blå Flag Strande i Slagelse Kommuner der særlige regler for hunde – se dem her
Der henstilles generelt til, at hunde ikke forretter deres nødtørft på steder til gene for de øvrige færdende. Skulle det alligevel ske, henstilles til, at hundens ejer fjerner evt. efterladenskaber.

Både:
Der henstilles til, at sejllads med motor ikke finder sted så tæt på kysten, at det er til gene for de badende.
Se reglerne i vores politikreds her 

For vores område gælder fra den 1. maj til den 30. september følgende:
Ved Musholm Bugt ud for Stillinge Strand, Kongsmark Strand og Kelstrup Strand mellem strandnummeringspæl nr. 944 i nord til strandnummereringspæl nr. 922 i syd er der forbud mod al sejlads i en afstand af 150 meter fra kysten eller indenfor det afmærkede område. Ind- og udsejling fra kysten i en vinkelret linje og under iagttagelse af de i § 2 og § 3 nævnte forholdsregler
er tilladt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer
November 2017

Følgende retningslinjer og gode råd anbefales i øvrigt af bestyrelsen.

Bolius – Naboens Høje Træer
http://www.bolius.dk/hvad-goer-du-hvis-naboens-traeer-skygger-12809/

Bolius Private fællesveje Link: Private fællesveje