De offentlige veje

Efter kommunens kloakering i årene frem til 2019 trænger vejen langs strandene fra Bildsø til Næsby Strand til ny asfaltering /renovering.
I den forbindelse har Hus og Grunds bestyrelse rettet henvendelse til kommunen for at få vejen omdannet til en “to minus en vej”.
Dette også for at få en større sikkerhed for de gående langs stranden.
Skrivelsen til kommunen kan man finde nederst på siden.

En meget illustrativ video om “2 minus 1 vej ses her” 

Vedligeholdelse af private fælles veje

Bestyrelsen har i tidligere år været i dialog med Slagelse Kommune, da det er erfaret, at flere veje i området er udlagt som privat fælles veje. 
Der henvises til Slagelse Kommunes hjemmeside, hvoraf det bl.a. fremgår, at private fælles veje skal vedligeholdes af dem, som ejer grunde ud til vejen. Hvis Kommunen vurderer, at vejen ikke er vedligeholdt ordentligt kan der gives et påbud til grundejerne om, at vejen skal sættes i stand.
I påbuddet vil der være en frist for, hvornår arbejdet skal være udført.
Hvis vejen er i dårlig stand, og grundejerne ikke kan blive enige om, hvordan udgifterne til vedligeholdelsen skal fordeles, kan de bede kommunen om hjælp.
Kommunen vil så lave en fordeling baseret på reglerne i Lov om Private Fælles veje.
Bliver vejen ikke sat i stand inden tidsfristen, kan kommunen i sidste ende udføre arbejdet og sende regningen til grundejerne.
 I forbindelse med vejvedligeholdelse har der været opmærksomhed på de store renovations-vognes stedvise nedkørsel af rabatter og hegn. 

Skrivelse til Slagelse Kommune vedr. renovering af offentlig vej langs strandene.

Henvendelsen til Slagelse kommune  kan læses nedenfor:
Den 3. maj 2018 kl. 19.20 skrev Robert Graff Gergelyffy <gergelyffy@live.dk>:
Til Teknik og Miljø
Slagelse Kommune

Eftersom kloakeringsprojektet langs stranden nærmer sig sin afslutning ønsker Grundejerforeningen Hus & Grund at gøre Kommunen opmærksom vejforfoldene.
Dels er der den ringe beskaffenhed af vejbelægningen lan9gs vores strande efter gravearbejdet – herunder af Kongsmarkvej og Drøsselbjergvej , som er præget af mange ujævnheder og visse steder egentlige sætninger – dels et ønske og forslag om at indtænke en mere hensigtsmæssig og fremfor alt sikker afvikling af trafikken.
Mange sårbare trafikanter som gående og cyklister færdes på vejene.
Det foreslås derfor, at Kommunen i forbindelse med det i gangværende projekt omkring Slagelse Kommunes strande etablerer 2-i-1 vej eller lignende til mindskelse af den tunge trafik og for at tilgodese de sårbare trafikanter.
Det bør ses i lyset af, at grundejerne i forvejen kan se frem til at have udgifter ifm kloakering af størrelsesordenen 50.000.000 kroner per 1.000 ejendomme.
Vi er sikre på, at det vil være med til at højne kvaliteten af strandområdet.
Vi ser frem til en positiv tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Robert Graff Gergelyffy
Fmd. Hus & Grund
Havesangervej 6
DK-4200 Slagelse.

Hvad der forstås ved en “to minus en vej” (2-1 vej) kan ses her -vej