HUS OG GRUND


  

Bestyrelses møder

 
Planlagte- endnu ikke afholdte- bestyrelsesmøder i perioden 2019-2020: 
1.marts 2020 
19. april 2020 og 
evt. 7.juni 2020

Alle medlemmer er velkomne til at komme med spørgsmål/fremsætte forespørgsler, som de måtte ønske bestyrelsens holdning til.

Godkendte referater af bestyrelsesmøderne følger nedenfor - de nyeste øverst.:

Afholdte bestyrelsesmøder:

Ekstraordinært bestyrelsesmøde - REFERAT af møde lørdag den 23. november 2019. 
Sted: Hos Robert, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere: Roland Ipsen, Erik Møller Hansen, Pouls Schmidt, Erik Nygaard Kristensen og Robert Gergelyffy (referent).
 
1. Dagsorden: Godkendelse af dagsorden.
2. Fibernet – videre proces m.h.p. tilbud til medlemmerne.
3. Tangrensning og renholdelse – udarbejde høringsvar til Slagelse Kommune.
Referat: 
1. Dagsorden godkendt.
2. P.t. er der en proces ("Fiberbredbånd projekt Kongsmark") i gang med henblik på etablering af 
    fibernet i strandområdet syd for krydset Stillingevej/Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej – se mere på 
    www.fibia.dk/Kongsmark.  Bestyrelsen ønsker, at alle vores medlemmer får et tilbud om tilslutning 
    til fibernet også dem, som bor nord for krydset.  Følgende plan lægges derfor:  
    a. På vegne af Hus & Grund vil Erik Møller Hansen kontakte firmaet Fibia med henblik på et møde
        (om muligt i HUSET i Kirke Stillinge) med deltagelse af flest muligt af grundejerforeningerne 
        også nord for det nævnte vejkryds.
     b. Hus & Grund vil meddele sted og tid for et møde til de af grundejerforeningerne, som vi har
         kontaktmails på. Der stiles mod et møde omkring d. 1.februat 2020.
     c. Hus & Grund vil alene formidle kontakten mellem interesserede grundejerforeninger og Fibia.
     d. Robert Gergelyffy vil kontakte initiator for "Fiberbredbånd projekt Kongsmark" for en (gensidig?) 
         orientering.
     e. Ovenstående plan formidles til Hus & Grunds medlemmer via mail samt på hjemmeside og 
         FaceBook.
3. Bestyrelsen for grundejerforeningen Hus & Grund skal udtrykke generel tilfredshed med Slagelse
    Kommunes indsats for renholdelse af stranden. Bestyrelsen har følgende kommentarer m.h.p. 
    strandrensning og renholdelse 2020:
     Vedr. tangrensning: 
     • Fokus på juni-juli-august med 2 x rensning per uge.
     • Den ene rensning foretages fredag morgen op til weekenden.
     • I ydersæsonen (maj og september) 1 x rensning per uge.
     • I den absolutte højsæson juli og starten august foreslås bortkørsel af tang i tilfælde af store 
       mængder.
     Vedr. affald/renholdelse:
     • Flere skraldespande langs stranden – foreslås placeret ved naturlige nedgange/stier.
     • Containere ved de offentlige parkeringspladser
     • Containere til sortering, jf. kommunens politik i øvrigt.
     • Skiltning med opfordring til at borttage affald fra stranden – for naturens/miljøets skyld og 
        "for dit næste og andre gæster besøgs skyld".
     • Udstilling om affald og dets uforgængelighed som for år tilbage – vist fra Blå Flag organisationen.
Med venlig hilsen Robert Gergelyffy

Referat af møde søndag d. 27. oktober 2019 
Sted: Retro Food, Drøsselbjergvej 119, Slagelse
Til stede:
Bestyrelsen: Robert Gergelyffy, Erik Nygård Kristensen (Erik NK), Erik Møller Hansen (Erik MH),
Roland Ipsen, Poul Schmidt.
Øvrige Revisor Niels-Peter Dahl (Peter), Markedsførings/medlemshvervnings-udvalgsmedlem Finn Thoft, websekretær Tove Buhl (Tove B).
   
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden/Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15.september 2019/Godkendt og underskrevet.
    Fremadrettet fås14 dage fra udsendelse til at gøre indsigelser mod det udsendte referat, hvorefter 
    det betragtes som godkendt og blot skal underskrives på næstfølgende møde.
3. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde. Der foreslås søndag d. 22.marts 2020 sammen med 
     Lokalrådet for Hejninge og Stillinge.
     Da det næste møde skulle gerne afholdes sammen med Lokalrådet, og kan derfor ikke endeligt 
     fastlægges.
     Det vedtoges at forsøge med lokalrådet at aftale søndag den 1. marts 2020 kl. 10 eller evt. onsdag
     den 4.marts 2020, hvor lokalrådets sædvanligt planlagte månedlige møde afholdes.
4.  Nyt fra udvalg.
     Vedr. Markedsførings/medlemshvervnings-udvalget: 
     Finn foreslog, at man forsøgte at aftale toårige fordelsaftaler, hvilket ville betyde, at man kun 
     behøvede at udstede fordelskort hvert andet år. Det enedes man om kunne være en god ide.
     Det drøftedes om man skulle udstede medlemskort i stedet – hvilket dog ikke umiddelbart fandtes 
     som en god ide – idet man så skulle kræve det retur ved udmeldelse, hvilket bestyrelsen anså for 
     ikke realiserbart.
     Hjemmeside:
     Toves søn Steffen har haft kontakt til vores Hostmaster Azero A/S. 
     De har tilbud om at bruge programmet Wordpress og en Wordpress gruppe som guider os gratis 
     hvis behov. De har været meget samarbejdsvillige.
     Udkastet kunne beses på medbragt computer. Link var i forvejen fremsendt til formand og kasserer. 
     Der udtrykkes tilfredshed med udkastet – og der arbejdes videre med det.
     Økonomisk er der p.t. ingen udgifter. Der vil blive udgifter til Upload, når den er færdig. Beløbet 
     ikke kendt p.t.
5.  Sankt Hans bål 2020.
     Der er trods Dorte og Arnes tilsagn om hjælp til bålopbygning og oprydning, stadig ikke den store 
     opbakning til genoptagelse af opgaven.
6.  Åbent for tilføjelser. /Ingen tilføjelser
7.  Bordet rundt
     Regnskab
     Der er endnu ikke sket overdragelse til Erik NK. Erik NK kontakter Mogens.
     Trafik.
     Robert har modtaget svar fra Slagelse Kommune. Der ligger midler til trafikforbedringer i vores 
     område. 
     Derudover er der afsat ekstra midler til trafiksikkerhed, hvor vi også har muligheder for at få midler 
     til forbedring af Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej.
     Vi arbejder fortsat på en To-i-en vej, men minimum må vi forlange de hvide afstribninger ifm. 
     fodgængerarealer genoptegnet hurtigst.
     Manglende beskæring
     Robert har et par henvendelser vedr. manglende beskæring. Han følger stadig op på henvendelserne
     ved kontakt til ejerne. Reglerne i kommunen er, at kommunen beskærer for ejers regning, hvis 
     man efter 3 henvendelser ikke har sørget for beskæring.
     Fibernet
     Der er udsendt / omdelt materiale vedr. evt. fibernet fra Fibia af grundejerforeningen Kongsmark 
     Huse.
     Der er mulighed for såvel fritidshus som helårs abonnement, såfremt huset ligger mellem 
     Stillingevej i Stillinge Strand og hen til og med Keldstup Strand.
     Er man interesseret, skal man melde til inden 16. december.
     Bestyrelsen drøftede bestyrelsens holdning til projektet.
     Først og fremmest savnedes, at det omfattede helt fra Bildsø og til Næsby Strande.
     Dernæst var der hørt om eksempler på, at grundejere andre stede havde betalt Fibia for at få 
     fibernet, men efter lang tid endnu ikke havde fået det, og dertil havde andre hørt om, at TDC/You
     See tilbød at lægge fibernet ind gratis.
     Roland og Erik MH kontakter Fibia for at afklare ovenstående problemstillinger.
     2 sogne – frist for indlæg er 10. november 2019
     OBS at vores bestyrelse ikke står korrekt opført på deres hjemmeside.
     (Undertegnede har ikke kunnet finde oplysninger om vor bestyrelse på www.2sogne.dk)
     Vore næste indlæg til 2Sogne vil indeholde lidt om de punkter, bestyrelsen har drøftet på vores 
     sidste møder. /Robert.
8. Eventuelt
    Punktet Formanden orienterer og økonomi huskes i de kommende dagsordener.
    Vi mangler e-mail på bestyrelses suppleant Tove Christensen, Havørnevej 2, Stillinge Strand.
For referatet
Tove Buhl

Referat af møde søndag den 15. september 2019 kl. 10-12.
Sted: Hos Peter, Næsby Strand (Flyttet fra Huset i Stillinge).
Til stede:
Bestyrelsen: Robert Gergelyffy, Erik Nygård Kristensen (Erik NK), Erik Møller Hansen (Erik MH),
Roland Ipsen, Poul Schmidt.
Øvrige Revisor Mogens Pihl, Revisor suppleant Niels-Peter Dahl (Peter), Markedsførings/medlemshvervnings-udvalgsmedlem Finn Thoft, websekretær Tove Buhl (Tove B).
Dagsorden:
1. Dirigent og referent. 
    Robert valgt som dirigent og Tove B som referent
2. Godkendelse af dagsorden.
    Godkendt.
3. Konstituering af bestyrelsen.
    Bestyrelsen konstituerede sig således:
    Formand Robert Gergelyffy
    Næstformand Roland Ibsen
    Efter nogen snak frem og tilbage valgtes følgende løsning for kassererposten:
    Kasserer Erik Nygård Kristensen /bogføring fortsætter Mogens Pihl med.
    Bestyrelsesmedlem og kontakt til øvrige grundejerforeninger Erik Møller Hansen
    Bestyrelsesmedlem og markedsføring/ medlemshvervnings-udvalg Poul Schmidt.
    (Kontakt til Lokalrådet Erik Nygård Kristensen.)
    På baggrund af ovenstående konstituering var det ikke muligt for Mogens Pihl fortsat 
    også at bestride posten som revisor, hvorfor han fratrådte denne post.
    Peter Dahl indtrådte herefter som revisor.
    Bestyrelsen fandt det på denne baggrund nødvendigt at supplere med en ny 
    revisor suppleant. Bestyrelsen foreslog i denne forbindelse Finn Thoft, som 
    accepterede og     indtrådte som revisor suppleant.
4. Planlægge overtagelsesforretning (registrering af bestyrelse i Danske Bank).
    Alle bestyrelsesmedlemmer skal fysisk ind i en Danske Bankfilial og underskrive 
    dokumentation og attestationsrettigheder for foreningens bankforretninger.
    Mogens og Erik NK skal have fuldmagt til kontiene.
    Mogens sørger for relevante papirer (referat af generalforsamling og vedtægter bl.a.) 
    og kontakter bestyrelsesmedlemmerne, når de kan gå i banken og foretage 
    underskrivningen.
5. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 27.juli 2019.
    Godkendt og underskrevet af referent og bestyrelsesmedlemmer.
6. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12.maj og 9.august 2019.
    Godkendt og underskrevet af relevante bestyrelsesmedlemmer. 
7. Orientering og nyt fra konst. formand (fast punkt fremover).
    Intet nyt dd.
8. Orientering om medlems status og økonomi (fast punkt fremover).
    Mogens orienterede om medlemstilgang.
    6 nye medlemmer i forbindelse med Strandfestival 2019. Dog kun 3 helt nye.
    De to betalte via mobilpay til Roland, den 3 betalte med 100 kr. kontant.
    Velkomstbrev fremsendes (Mogens)
    2 nye indmeldelser dd. via tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
    Økonomisk status:
    Der er 800 kr. hhv. 53.559 kr. på de to konti og 18.322 i aktiebeholdning.
    Foreløbig ingen overskridelse af budget grundet det ikke afholdte Sct. Hans. 
    arrangement.
9. Markedsføring af Hus & Grund / Dorthe Winther Hansen og Finn Thoft. Poul indtrådte 
    også. Udvalget står for aktiviteter ifm. såvel markedsføring som medlemshvervning/
    - vedligeholdelse.
    Målet med 10 nye medlemmer på Strandfestivalen nåedes ikke.
    Finn bestræber sig på at indkalde til møde indenfor de næste 14 dage.
    Finn tjekker evt. endnu en gang med XL byg.
10. Trafikforhold: Bus projekt /Erik NK
      Erik NK rundsendte en kopi af oversigt over den nye busplans ruter.
      Ruten vil i høj grad blive betjening af skolerne i Hejninge og Stillinge, men der vil 
      også være gode muligheder for andres behov. Bussen vil køre som >db<bus på 
      visse afgange, hvilket betyder at nogle afgange betjenes af to busser, hvor den ene 
      kører mod Stillinge Skole og den anden mod Hejninge Friskole.
      Det vil være gratis at tage med bussen. Finansiering er via besparelse på 
      kommunens lovpålagte frie skoletransport og kommunens tilskud til ruterne via 
      Movia, og skulle derfor være udgiftsneutralt.
      Orientering kan også findes i 2Sogne nr. 4/2019. Se på www.2sogne.dk   
      Forsamlingen drøftede planen. Da den er udarbejdet i samarbejde med Lokalråd og 
      lokale borgere, har vi ingen bemærkninger p.t.
      Ordningen bliver evalueret om et år, så vil vi tjekke op, om nogen af vore brugere har 
      gener ifm. den nye busordning.
11. Stranden     
      a. Kommunens strandprojekt
          Der er anvendt 200.000 kr. af de i alt bevilgede 1.000.000 kr.
          Toiletter v Stillinge Strand er bevilget ombygget/nybygget i løbet af vinteren.
          Badebro projekt ved Stillinge Strand er pt. Stoppet.
          Krydset v Stillinge Strand – der er intet nyt. 
          2i1 vejen drøftedes i samme forbindelse. Sagen, som er genfundet efter Eriks 
          henvendelse til kommunen, skulle nu være lagt til budget 2020.
          Kommunen kan ikke finde krav til SK Forsyning om yderligere renovering af 
          strandvejene.
          Robert skriver til Teknisk Forvaltning/udvalg om 2i1 vejen, og hører han ikke 
          noget herfra, så skriver han til kommunaldirektøren. 
          Robert forsøger at få Lokalrådet med som underskriver på skrivelsen.
      b. Tangsagen, Robert har rykket Kommunen
          Robert har talt med Lasse Fjeldsted.
          Forklaring på fjernelse af tang ved Kongsmark og ikke ved Stillinge Strand er 
          lugtgener og kystens geografi, og ikke af hensyn til badegæster, som ved 
          de offentlige strande.
          Bestyrelsen drøftede behovet for ugentlig flytning af tang – anbefaler, at det 
          kun sker i højsæson – dvs. juni, juli og august. I den øvrige periode kunne 
          man sagtens nøjes med hver anden uge. 
          Besparelsen kunne måske finansiere delvis fjernelse af Tang.
          Finn kunne også fortælle, at tangen fra Næsby offentlige strand i høj grad ender 
          ud for hans område nord for den offentlige strand.
12. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove, Finn og Robert
      Info skabene står på Knolden, Støvlebækvej, i Stilling strandkryds og P-plads v 
      Stendyssevej i Bildsø.
      Indhold info-skabene: Finn "vedligeholder" de 2 sydlige, og Robert vedligeholder de 
      2 nordlige skabe.
      Facebook: Vi har nu 150 venner på FB siden.
      Hjemmeside: Der har været kritik af, at links ikke kan bruges direkte ved et 
      >prik<, men skal kopieres og flyttes til ens egen browser.
      Bestyrelsen diskuterede problemstillingen.
      Der var enighed om, at hjemmesiden skulle leve op til moderne krav, da den ellers 
      ikke ville blive benyttet så meget og fremstå så professionelt, som vi er 
      interesseret i.
      Ligeledes også forventning om, at man kan indsætte billeder og dokumenter.
      Hjemmesiden er fra før Tove overtog den – rigtig mange år gammel, og Tove 
      er ikke bekendt med, hvordan den kunne opdateres til disse nyere krav.
      Tove undersøger, hvordan og hvad det koster.
13. Nyt fra Lokalrådet / Erik NK
      Erik NK havde ikke deltaget i det sidste møde, og referat var endnu ikke modtaget.
      Men der samarbejdes med Trelleborg, og der har været arrangeret meget 
      velbesøgte virksomhedsbesøg på Scan Metal i Kirke Stillinge, som vil forsøges 
      gentaget.
      Erik NH fortalte lidt om baggrunden for, at vi var gået ind i lokalrådet, herunder om 
      den nedlagte sammenslutning af grundejerforeninger, som tidligere varetog fælles 
      problemstillinger, hvoraf mange nu faktisk hører under Lokalrådet.
14. Åben for tilføjelser
      Øvrige grundejerforeninger i området.
      Erik MH er i gang med at finde kontaktpersoner til de øvrige grundejerforeninger i 
      vores område. Der er ingen oversigt i kommunen, og det er ret vanskeligt at få 
      det samlede overblik.
      Erik MH ligger dog inde med en geografisk oversigt over grundejerforeningernes 
      udstrækning, som han blandt andet bruger.
      Der er også en (ikke komplet) liste på vores egen hjemmeside.
15. Bordet rundt
      Sct. Hansbål – hvis det skal genoptages, skal der være flere frivillige udenfor 
      bestyrelsen, som tager et nap med.
      Dorte har udtrykt interesse, og Arne (tidligere medlem af bestyrelsen) har meldt sig 
      på forhånd.
      Nyudnævnte æresmedlem Anna Jørgensen - Præsentation af Anna. 
      Robert har fået lov at skrive om Anna og har sendt et oplæg til Annas datter.
16. Eventuelt.
      Intet til punktet.
17. Mødedatoer det kommende år:
      Forslag er 27.oktober 2019,
      1.marts 2020   
      19. april 2020 og
      Evt. 7.juni (arbejdsmøde, hvis der skal arrangeres Sankt Hans bål) 2020.
      Møde den 27. oktober er det planlagt til kl. 12 med efterfølgende frokost for 
      bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med m/k kl. 13.
      Tove undersøger mulighed for at holde det på RETRO-FOOD ellers Cafe Korn i 
      Slagelse. Økonomisk ramme 150 kr. til mad og 50 kr. til drikkevarer.
For referatet
Tove Buhl


Referat bestyrelsesmøde Fredag d. 9. august 2019 kl. 17-18.

Sted: Hos Robert, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere: Erik Nygaard, Erik Møller, Roland (sidste del) og Robert.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12.maj 2019.
Tages på dagsorden 15.september.

3. Konstituering.
Udsættes til bestyrelsesmødet 15.september.

4. Evaluering Generalforsamling, evt. opfølgning på næste bestyrelsesmøde.
Bemærkninger:
Kan generalforsamlingen fremover afholdes ved stranden – hører til "på stranden".
Ellers gode tilbagemeldinger – godt indhold, god stemning, mad og spørgelyst.

5. Evaluering Strandfestival, evt. opfølgning på næste bestyrelsesmøde.
Bemærkninger:
*Er to dage for lang tid? Dag to oplevedes som meget mindre besøgt og reelt begyndte nedpakningen noget før kl. 16 om søndagen.
*Er der egentlig sammenhæng mellem fredag aften i Kirke Stillinge og aktiviteter ved stranden?
*Flytte rundt på aktiviteternes placering fra lørdag til søndag? 
 *Organisationen kan bedres:
  Mødte forespørgsel om "hvor er scenen"?
  Bedre planlægning af stadepladserne–hvem står hvor?
 Vi var synlige.
 Hyggeligt med dialogen med interesserede allerede medlemmer.
 Fik mange input til det videre arbejde.
 Ca. 28 mandetimer – i forhold til andet eks. Stemme dørklokker.
 Standens opsætning. Banner, hvad arbejder vi på.
 *Er en strandfestival stedet for egentlige salgsboder?
 *Flere aktiviteter for mindre børn. Ind drage Gerlev Legepark.
 *Aktiviteterne på strandene ellers fine.
 *Musikken /aktiviteterne på scenen:
  For lidt aktivitet på scenen.
Musikken stoppede før annonceret.
Invitere amatørmusikkere eller andre til optræden?
Syng-med arrangement.
   *Fint at hele buspladsen med hjørnerne blev inddraget. 
*"Fælles afslutningsfest" med musik, lukket trafik m.m. – lørdag aften.
 H&G i forhold andre/obligatoriske grundejerforeninger og vejlaug.
Arbejde for en paraplyorganisation? Erik N. og Erik M. ser videre på muligheder og skaber sig i første omgang et overblik over grundejerforeningerne.
*-mærkede punkter sendes til Strandfestival-organisationen.

6. Mødedatoer det kommende år: Forslag er søndag 15.september og 27.oktober 2019, 1.marts, 19. april og evt. 7.juni (arbejdsmøde, hvis der skal arrangeres Sankt Hans bål) 2020.
Næste møde er 15.september kl. 10-12 hos Roland, Colibrivej 1

7. Informationsskabe, hvem vedligeholder?
Udsat
8. Eventuelt

Referent Robert G.

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 12. maj 2019 kl. 10-12.
Sted: Hos Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand
Til stede: 
Bestyrelsesmedlemmer: Formand Robert Gergelyffy (RG), næstformand Erik Nygård Kristensen (EK), kasserer Mogens Pihl (MP), bestyrelsesmedlem Roland Ipsen (RI) under punkt 1, 2, 3,8 og 9, bestyrelsesmedlem Poul Schmidt (PS). Revisor Hans Ryonor og Hjemmesideansvarlig Tove Buhl.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. marts 2019.
Godkendt og underskrevet.
3. Orientering og nyt fra formanden.
a. Vejene, efter kloakering.
Vejenes tilstand efter kloakeringen er fortsat ikke tilfredsstillende.
Roland har haft talt med Lokalpolitikere fra Slagelse Byråd vedr. såvel vejtilstand samt den ønskede 2i1-vej vejtype.
Roland fortsætter kommunikationen med de lokale politikere, han før har talt med om sagen.
Erik har hørt, at der skulle have været et firma ude og lave opmålinger af Kongsmarksvej med henblik på 2i1-vej. Erik følger op på sin kilde.
Robert rykker kommunen for svar på planer om 2i1-vej Evt. direkte til Villum Christensen.
b. Farten på strandvejene. Der køres alt for stærk og foretages hasarderede overhalinger, til stor fare for de svage trafikanter, som ikke har et adskilt område, at færdes på.
Derfor ønsker bestyrelsen mere synligt politi i området og flere fartkontroller specielt på Kongsmarksvej /Drøsselbjergvej. Robert tjekker op på muligheder.
Vejene er fortsat et indsatsområde i bestyrelsen.
4. Orientering om medlems status og økonomi / Mogens.
a. Medlems status og økonomi.
Fortsat tilgang, nu 186 medlemmer. Hjemmesidens medlemstal tilrettes /Tove.
b. Bestyrelsesregistrering / Danske Bank foreningskonto.
Da det fortsat ikke er lykkedes at få rettet foreningskontoens oplysninger til, og Karina er udtrådt, så er det nu besluttet at afvente generalforsamlingen, før der igen tages fat på opretningen.
Det er vigtigt at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer oplyses om, at de skal i banken og identificere sig med pas og sygesikringsbevis og underskrive papirerne.
5. Markedsføring af Hus & Grund / Poul og Finn (afbud).
a. Info om opsagt aftale med Grønvold & Schou / XL Slagelse.
Aftalen er opsagt fra XL bygs side pr 31/5 – Poul og Finn indgår i nye forhandlinger – men en ringere aftale må nok accepteres.
Der har været problemer med kunder, som mente at kunne kombinere med andre rabatter, og tabsgivende salg af tilbudsvarer.
Mogens sender besked til medlemmer, Tove ajourfører hjemmeside.
b. Andre aftaler, som er indgået er:
Cirkusland fordelspris 89 kr./besøgende i 2019.
Korsør By- og overfartsmuseet: Fordelspris 10 kr./besøgende i 2019.
Dybkærgaard: 10% på kajak- og paddelbordleje i 2019.
Tove ajourfører hjemmeside.
6. Stranden.  
Kommunens strandprojekt / Fælles.
Robert har modtaget status på Slagelse Kommunes planer ved Stillinge Strand
P-pladsen er i denne vinter blevet renoveret og buskadset beskåret, så den er mere lys og fremkommelig.
I Vinteren 2019-2020 er der planlagt ny toiletbygning med udendørs bruser ved stranden og oprydning omkring den nuværende bygning.
Begge dele er med udgangspunkt i at realisere dele af kommunens politisk godkendte helhedsplan for området.
Realiseringen skal i de kommende år sprede sig fra toiletbygning mod strand og "by"/P-område. Således skal der blive bedre sammenhæng mellem P-plads og strand ligesom der skal etableres bedre handicapfaciliteter/adgang til stranden og aktivitetsfaciliteter såsom lege ting og hængekøjer mm ved stranden.
Der vil ligeledes blive etableret en cykelbase, der muliggør pumpning og lapning af cykler.
Der foretages fortsat tangrensning, hvilket allerede er beskrevet på FB siden.
7. Informationsskabe Robert / Finn, Facebook og Hjemmeside / Tove.
Ny bestyrelsesliste nu og inden længe den aktuelle indkaldelse til generalforsamling 2019.
Robert, Finn og Tove
8. Nyt fra Lokalrådet / Erik.
Info om trafikprojekt.
Læs også under orientering fra formanden.
Erik tager kontakt til de øvrige grundejerforeninger – Robert sørger for, at kopi af kontaktliste udleveret ved et tidligere møde på kommunen sendes til Erik.
9. Strandfestival 2.-4. august 2019.
Bod.
Vi har booket bod – pris 1250 kr. ex moms. Finn har adgang til et telt, som foreningen kan låne gratis.
Emner i boden skal være ting vi arbejder med/har løst:
• Vej/trafik
• Kloakeringen historisk og vores opgaver/udfordringer i den forbindelse
• Højvande /diger
• Evt. andre opgaver/udfordringer vi har taget os af??
• Hvad ønsker I, vi skal arbejde med??
Flyers til uddeling til beboere på strandfestivalen.
Flyer skal indeholde orientering om hvor de finder orientering om og fra foreningen, fordele ved medlemskab, vores fokusområder og en indmeldelsesblanket, som også giver mulighed for at tilkendegive ønsker til opgaver, som foreningens bedes forholde sig til.
Ønsker om hjælp fra strandfestivalen
Dels hjælp til uddeling af flyers, og dels guider til busserne.
Vi tilbyder uddeling af flyers – det er vigtigt at få præciseret, hvor de skal uddeles, som de samme sommerhusejere ikke får flere flyers.
Udvalg består af Erik, Roland, Roland og Finn. 
10. Generalforsamling og 80 års jubilæum d. 28.juli 2019.
Generalforsamlingen afholdes fra kl. 10-11.30 med en vand /øl.
I indkaldelse/beretning opfordres til at man stiller op til bestyrelsen.
Efterfølgende afholdes fælles frokost m 1 øl/vand samt kaffe og kage fra kl. 12-14
Der kan deltage 2 personer pr. medlemskab.
Egenbetaling 50 kr./person.
Kr. Stillinge forsamlingshus er ledigt den 28. juli 2019. (ej 27. juli)
Forsamlingshuset har givet et tilbud på kr. 220,- pr person for et helt arrangement afsluttende med kaffe og jordbærtærte og eksklusiv serveringspersonale.
Robert har fået til opgave at få Forsamlingshuset til at give tilbud på et arrangement til 150 kr./person.
Robert undersøger muligheden for at bruge "Huset" i Stillinge – skal være plads til 100 personer og pris for dette med mad udefra. Huset er gratis at bruge for foreningen.
Alternativt forsøges, hvad et arrangement i Antvorskovhallens Hal B vil koste.
I forbindelse med arrangementet kontaktes Helge Christensen lokalhistoriker, for et oplæg om stranden og dens udvikling. Erik.
Adgang til generalforsamlingen er uden tilmelding.
Deltagelse i fejringen af 80 års jubilæet er med tilmelding og egenbetalingen på kr. 50,-.
Dette betyder, at der med generalforsamlingsindkaldelsen medsendes en invitation til frokosten.
Denne skal indeholde oplysninger om, hvordan man kan tilkendegive, at man ønsker at deltage til frokosten og konto til indbetaling f de 50 kr. pr. person.
Tilmelding skal kunne foretages på såvel papir som på mail (mail er til Mogens).
11. Bordet rundt
Ikke yderligere.
12. Eventuelt
Sct. Hansfest. Der er udtrykt skuffelse til bestyrelsesmedlemmer omkring om den aflyste bålafbrænding.
Vejforbedring på private veje v. Poul.
Poul har bedt om, at foreningen vil sende en mail ud til medlemmerne på Havesangervej, Falkevej og Egebækvej. Denne mail for at de kan kontakte ham i forbindelse med ønsket om en genopretning af vejene. Eller såfremt dette ikke kan lade sig gøre, så at få mailadresserne på sommerhusejerne på de tre veje. Poul vil gerne stå for en genopretning af vejene, men har brug for tilkendegivelse fra de øvrige ejere.
Bestyrelsen vedtog at sende Pouls henvendelse ud til de relevante medlemmer.
Næste møde: 
Lørdag den 21. september 2019 kl. 10-12 hos Robert.
For referatet
Tove


Bestyrelsesmøde i Hus og Grund søndag den 24. marts 2019 - Godkendt Referat.
Sted: Huset Stillinge. Godkendt på møde den 12. maj 2019.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand Robert Gergelyffy (RG)
Næstformand Erik Nygård Kristensen (EK)
Sekretær  Karina Aabavn (KA)
Kasserer Mogens Pihl (MP)
Best.medlem Roland Ipsen (RI)                             
1. Suppleant: Poul Schmidt (PS)
Markedsføring udvalgsmedlem:  Finn Thof


1. Godkendelse af dagsorden.
    Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
    Referat fra Bestyrelsesmøde den 28/10 2018 godkendt og underskrevet.   
3. Orientering og nyt fra formand / Robert
    Orientering angående veje:
    Genopretning efter kloakering: Nogle har fået lagt asfalt 1-2m ind på grunden.
    Der står stadig meget vand i vejsiden til gene for gående og cyklister.
    Hvis man vil klage over vejbelægning, skal der rettes henvendelse til kommunen.
    Der tages en snak med lokal rådet om en fælles henvendelse.
    Private fælles veje, det er lodsejerne ansvar at vedligeholde dem.
    Man kan evt. lave et vejlav med en indbetaling af et beløb, der bruges til vedligeholdelse af vejen.
    Trafiksikkerhed. Det er stadig et stort ønske, at der sættes fokus på trafik sikkerheden på specielt
    Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej. Dette er både vigtigt for fastboende, sommerhus ejere og ikke 
    mindst for turisterne.
4.  Orientering om økonomi og medlemsstatus /Mogens
     Der forventes et lille underskud på grund af udgifter til markedsføring.
     184 medlemmer har betalt kontingent.
5.  Markedsføring af Hus og Grund / Karina, Poul og Finn Thoft
     Markedsføringsudvalgets aktiviteter og aftaler fornys og evt. forbedres.
     Aftalen med XL-byg fortsætter
     PS følger op på Cirkus Arena, der fortsætter.
     Sø- og Overfartsmuseet fortsætter.
     Dybkærgård er kommet til med rabat på udlejning af kajakker, paddle boards og cykler.
6.  Aktiviteter 2019
     Strandfestivalen 3-4/8
     Hus og grund ønsker at stå med en stand, hvor vi fortæller om medlemsfordele.
7.  Stranden / alle
     Fælles strandrensning
     Tangrensning: Finn og Roland følger op på projektet
     Åbnings tider for off. toiletter ønsket udvidet til at starte 1. april.
8.  Informationsskabe
     Robert og Finn deler opgaven.
9.  Lokalråd
     Erik er valgt ind som suppleant.
10. Sankt Hans Aften 2019 aflyst
      Hus og Grund beslutter, at vi ikke arrangere Sct. hans bål i år.
      Eventuelt
     Formidling af aftaler:
     Nye aftaler skal vendes på et bestyrelses møde og generelt er bestyrelsen tilbageholdende med at 
     formidle aftaler medmindre, de har direkte fordel for medlemmerne. 
Referent Karina Aabavn

Bestyrelsesmøde i Hus og Grund søndag den 28.oktober 2018- Godkendt Referat.
Indkaldt: 
Robert Gergelyffy (RG), Roland Ipsen  (RI), Mogens Pihl  (MP), Erik Nygård Kristensen (EK), Karina Aabavn (KA) Afbud, Poul Schmidt (PS)Afbud, 
Inviterert: Finn Thoft, Tove Buhl.
1. Godkendelse af dagsorden 
     Ok.
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmødet den 9.sept. 2018.
     Ok
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
a . Vejene og kloakering: generelt intet nyt.
Der er lagt ny asfalt på et lang stykke af Kongsmarksvej, i hele vejens bredde. Desværre igen en "lappeløsning", RG følger op overfor kommunen. Undersøge aktindsigt vedr. hvad der reelt er lovet og besluttet med hensyn til helt ny vejbelægning på Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej. Flere mener, at der ved møder omkring kloakeringen blev lovet helt ny vejbelægning.
EK kontakter Abdel og Børge Carlsen fra Lokalrådet.
RG følger op på Strandprojektet, PUK, for dermed at kunne informere om status.
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
Vi har ca. 180 medlemmer, hvoraf ca. 25 endnu ikke har betalt kontingent for 2018. Ikke usædvanligt, har netop udsendt rykkere.
Balancen viser et overskud på kr. 3.300. Af udgifter i år mangler udsendelse af referat, E-avis, bestyrelsestraktetment og lidt gebyrer. Ialt ca. Kr 6.000.
Så der bliver formentlig et lille underskud i 2018.

5. Markedsføring af H&G 
FT orienterede om nye tiltag. 
- Foreløbig aftale med Dybkærgård i forbindelse med udlejning af cykler og kajakker.
- St Galla arrangementer for H&G.
Plan klar til næste bestyrelsesmøde.
6. Stranden / alle.
a. Kommunens strandprojekt: intet nyt.
b. Sankt Hans bål 2019 blev debatteret. Ikke involvere de erhvervsdrivende, de klarer sig selv.
c. Foreningens 80 års Jubilæum den 27.juli 2019.
    Evt. Afholdes sammen med Generalforsamlingen 2019.
    Sted: Forsamlingshuset ??
    2 Pers. pr. hus.
7. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove.
    Infoskabe vedligeholdes af FT og RG.
     Facebook og Hjemmeside inde i en meget positiv udvikling, megen ros til begge dele.

8. Nyt fra Lokalrådet.
    EK er ny kontaktperson med LR.
    LR indkaldes til fællesmøde i foråret, RG og EK.
9. Evt.
    Næste bestyrelsesmøde: 24. Marts 2019, med Lokalrådet, i Huset i Kirke Stillinge, RG
     Fra næste møde er den nye referent og sekretær Karina Aabavn.
Referent Roland Ipsen.

Møde Søndag 9. september 2018. Referat godkendt på møde den 28. oktober 2018
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 09. sept. 2018.
Afholdt hos: Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter :
Robert Gergelyffy  (RG)
Roland Ipsen  ( RI )
Mogens Pihl  (MP)
Erik Nygård Kristensen ( EK )
Karina Aabavn ( KA ), Afbud.                                          
Poul Schmidt ( PS )
 
Revisor Hans Rynord  ( HR )           
Finn Thoft ( FT), Markedsføringsudvalget.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 20.maj 2018 og fra Generalforsamlingen den 08.juli 2018.
3. Konstituering af den nye bestyrelse.
4. Orientering og nyt / Robert. ( a : opfølgning på Generalforsamlingen, b : Nyt fra Slagelse kommune, vejene efter kloakering. )
5. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
6. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn, Afbud.
7. Aktiviteter 2018- 2019 / alle.  a: Sankt Hans bål 2019, b: Foreningens 80 års jubilæum 27.juli 2019.
8. Stranden / alle.  a: "Kommunens strandprojekt", flere tilkendegivelser fra medlemmer. b : Strandrensning.
9. Strandfestival, evaluering / alle.
10. Informationsskabe,Facebook og Hjemmeside. Hvem skal passe info-skabe / Tove og Robert.
11. Info til ejendomsmæglere. Hvem informerer ? Gebyr (moms?Skat?) / alle.
12. Evt.
13. Møde med Lokalrådet :
 a. Trafiksikkerhed Kongsmarksvej/Drøsselbjergvej : bl.a. "2 i én-vej".
 b. Badebro / Pier a`la Kobæk, Skælskør.
 c. Dialogmøde med Kommunen.
 d. Organisering og kommunikation Hus&Grund og Lokalrådet, samt med Kommunen.
 e. Næste møde, foråret 2019.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referater.
 Referat fra Bestyrelsesmøde den 20.maj. 2018 og fra Generalforsamlingen den 08.juli 2018
 godkendt og underskrevet.
3. Konstituering af den nye bestyrelse.
 Robert Gerkelyffy enstemmigt indstillet til at fortsætte som Formand.
 Erik Nygaard Kristensen : Næstformand, med ansvar for dialog og kommunikation med  
 Lokalrådet. 2 år.
 Mogens Pihl : Kasserer.
 Karina Aabavn : Bestyrelsesmedlem for 2 år.
 Poul Schmidt : 1.Suppleant for 1 år.
  (Ingen kandidater til 2.Suppleant )
 Hans Rynord : Revisor for 2 år.
 Knud Erik Sørensen : Reviosorsuppleant for 1 år.
 Roland Ipsen ønskede at stoppe som Sekretær, men fortsætter som Bestyrelsesmedlem.
 Karina Aabavn forespørges om Sekretær-jobbet.
 Dialog vedrørende sekretær-jobbet og referat-godkendelse :
 -Forslag om "standard-dagsorden", hvor alle emner / punkter kan indgå. (RG laver oplæg)
 -Brug af PC til referat af konklusionerne direkte på bestyrelsesmøderne.
 -Godkende referatet på bestyrelsesmødet.
 -Dialog og godkendelse af >standard-dagsorden< fortsætter på næste bestyrelsesmøde
4. Orientering og nyt / Robert.
 a. Opfølgning på Generalforsamlingen :
 Opstart og organiseringen ikke i orden. Bestyrelsen skal udarbejde en >slagplan< for  
 afholdelsen af Generalforsamlingen.
 Debat vedrørende stedet for afholdelsen af Generalforsamlingen, >Huset< i Kirke Stillinge     
 bragt i forslag. Men traditionen med at bruge et sted i strandområdet blev foretrukket.
  b. Nyt fra Slagelse Kommune, vejene efter kloakering :
 RG sendt breve til kommunen vedr. trafiksikkerhed, opmærkning ( 2-ieen-vej ) og vejenes
 beskaffenhed generelt. Fået positivt svar.
 Der blev ifm. kloakplanen lovet nyt slidlag på kongsmarksvej og Drøsselbjergvej. Ser ikke ud til at   
 dette overholdes. SK Forsyning og entreprenør Gorm.. og Søn har tilsyneladende kun lovet
 >lappeløsning<, og Slg.Kommune har tilsyneladende ikke afsat penge til nyt slidlag.
 Besynderligt at man ikke benytter chancen til at gennemføre en samlet løsning !
 H&G skriver igen til kommunen, denne gang også til udvalgte politikere ( Jørgen Andersen og   
 Villum Christensen ). Spørge ind til hvilke planer kommunen har ?!
 EK tager kontakt til Villum Christensen.
5.   Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens
 182 medlemmer, ca. 30 har endnu ikke betalt kontingent. Der sendes rykkere til
 medlemmer med mailadresse.
 Hvordan håndteres ophør af fordels-aftalerne, når der ikke er betalt kontingent ?
 Der skal tages stilling til kontingent-størrelse når medlemmer har flere huse…
 11 nye medlemmer, og måske flere på vej.
6. Markedsføring af HUS & Grund / Karina, Poul og Finn.
 Markedsføringsudvalgets aktiviteter og aftaler er fornyet og forbedret.
 Aftalen med XL-byg er forbedret, således at 15% rabat gælder på alt incl. tilbudsvarer.
 Evt. nye aftaler : ST.Galla i Hejninge, Dybkærgaard.
7. Aktiviteter 2018-19 / alle :
 Sankt Hans bål : debat vedr. det store arbejde, der må skaffes hjælp, ikke den store
 interesse fra de erhvervsdrivende i området. Det må overvejes
 om det fortsat skal være en opgave for H&G.
 Foreningens 80 års jubilæum 27. juli 2019 : Foreslås at Generalforsamling og Jubilæum   
 slås sammen, omkostningerne ifm. Generalforsamlingen, 100 kr forhøjes med 100 kr.
8. Stranden / alle
 Tangrensning : den måde det er foregået på, har skabt stor utilfredshed hos de   
 sommerhusejere der oplever at få tang mv. fra den >offentlige strand< læsset ud i vandet på strandområderne i udkanten, altså syd og nord for den offentlige strand. RI har flere gange haft kontakt med kommunen for at få metoden ændret, om muligt få den opsamlede tang kørt helt væk. Man har derefter flyttet lidt rundt på aflæsningsområderne, men løst problemet har det ikke. De sommerhusejere der betaler ejendomsskat mv i området har man dermed fået gjort utilfredse.
 Bestyrelsen vil følge op på problemet, og RI og FT vil rette henvendelse til kommunen, for at få en aftale om evaluering af projektet, som der er brugt rigtig mange skattekroner på.
 Kommunens overordnede >strandprojekt< mv. har medført flere tilkendegivelser fra  
 medlemmerne, og skabt øget interesse for at kunne udtrykke en fælles holdning gennem
 medlemskab af en grundejerforening.
 Husk !: Åbnings tider for off. toiletter blev ønsket udvidet på generalforsamlinge
9. Strandfestival, evaluering / alle.
 Den første strandfestival i strandområderne blev en stor succes.
 Men en del lærings-områder, bl.a. kommunikation og information.
 Veteranbusserne der kørte mellem områderne mv. var meget populære.
10. Info-skabe, Facebook og Hjemmeside / Tove og Robert.
 Hvem skal passe info-skabene : KA forespørges. FT vil gerne passe info-skab ved Næsby Strand.
 Der er stor ros til vores Facebook og hjemmeside, flot arbejde af Tove Buhl.
11. Info til ejendomsmæglere.
 Hvem informerer ? Gebyr, moms og skat.
 MP informerer og opkræver gebyr på 500 kr.
 Ingen problemer med moms og skat.
12. Eventuelt.
 Debat vedr. pumpestationer der lugter : anmeldes til SK Forsyning.
 Huller mv i vejene ( eksempel Egebækvej ) : opfordre til etablering af >Vejlaug<, der bl.a.  
 sikrer betaling til vedligeholdelse af vejene
Referent Roland Ipsen


Møde Søndag 20. maj 2018. - referat godkendt på møde den 9. september 2018 :
REFERAT BESTYRELSESMØDE I HUS&GRUND
DEN 20.maj 2018.Kl. 9.30-11.30 hos RG.
Deltagere:
    Formand       Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.    Arne Larsen  (AL)  Afbud
    Sekretær      Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer       Mogens Pihl  (MP) Afbud
    Best.medl.    Erik Nygård Kristensen ( EK )
    Suppleant     Karina Aabavn ( KA
    Revisor Hans Rynord  ( HR )  
Afbud : Poul Schmidt.
Pkt. 1+2.
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 18.marts, OK.
Pkt.3.
Orientering / Nyt fra formand RG.
Går rygter om snarlig asfaltering af Kongsmarksvej, derfor vil bestyrelsen indskærpe ønsket om en "2ieen-vej" i kraft af blev til relevante afdelinger og personer i kommunen.
Brud på kloak ved Colibrivej har medført  flere dages arbejde og afspærring af Kongsmarksvej, lukning af vand mv. Ellers ingen reaktioner på Kloakarbejdet, som nu fortsætter i Bildsøområdet.
Lokalrådet har meldt afbud til deltagelsen i bestyrelsesmødet, men vil blive inviteret til næste møde.
Pkt. 4. 
Orientering om medlemsstatus og økonomi / MP.
5-6 nye medlemmer, så vi er nu 180 medlemmer.
Tilsyneladende har markedsførings-udvalgets initiativer med "fordelskort" mv virket meget positivt !
Medlemstallet er i vækst, men koncentrerer sig tilsyneladende omkring Stillinge strand,
måske en tanke værd.
Ca. 10 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent, ellers er økonomien ok og som forventet.
Revisonen har været på besøg...og alt er ok.
Pkt. 5. 
Markedsføring / KA, PS og FT.
FT : Foreslår brev udsendt til alle medlemmer omkring Hus&Grund og de nye Fordelskort mv.
Særlig indsats i området omkring Strandvænget og Strandlystvej, Næsby Strand.
Aftalen med XL-byg er forbedret, så der nu altid gives 15 % i rabat, også på tilbudsvarer.
( kan dog ikke bruges Forbrugsforeningskort også )
Nye aftaler med. CIrkusland og Korsør by- og overfartsmuseum.
RI : ikke ny aftale med Gerlev Legeland. Skal kunne bruges når medlemmerne kan.
Bestyrelsen besluttet at bruge de ca. 2.000 kr på denne indsats.
FT, RG og MP udsender breve.
Omkostningerne ifm. forslaget om tur til Birkegårdens haver for store, så gennemføres ikke.
Pkt. 6 og 7 : 
 Aktiviteter og Stranden 2017 - 18.
Strandfestival i hele Strandområdet i weekenden den 3-4-5. August.
Da der er tale om et nyt udviklingsprojekt i Slagelse kommune, bakker vi det op med bl.a. at beskrive program og tilbud på hjemmeside og Facebook.
Tilbud om boder og frivilligt arbejde.
Forslag om veteranbiler søndag foreslås ændret til lørdag, AL tager sagen op i Veteranbilklub.
I samme periode fejrer Lokalrådet i Stillinge/ Hejninge 40 års jubilæum med koncert ved hallen mv.
H&G grillparty...afventer...sammenfald med Strandfestival ??
Stadig problemer med skraldespande og plader til grillbakker på bordene.
RI henviste til nogle nye skraldespande (billede) i Kobæk, med indkast-hul i siden.
RG skriver til kommunen vedr. sortering af affald mv.
Det er undersøgt om der bliver gennemført tangrensning på strandende iår...
er senere bekræftet.
Der henvises iøvrigt til "Blå Flag" aktiviteter på Hjemmeside og Facebook pg Info-skærme.
Pkt. 8. Møde med Lokalrådet. RG og RI.
Positiv stemning og gensidig imødekommenhed.
Aftalt at mødes 2 gange årligt, forår og efterår.
Pkt. 9.  Info-skabe. AL.
Husk at sende kopi af opslag i Info-skabene til Tove Buhl ( hjemmeside og Facebook )
Ellers intet nyt.
Pkt. 10. Vedr. 2 Sogne og LR. RI.
Huske reklame for Sankt Hans og Generalforsamling ( RG )
Og de nye fordelskort ved medlemsskab af H&G.
Pkt. 11. Generalforsamling.
Søndag den 8.juli 2018 kl. 10-12.
EK undersøger og aftaler med den nye restaurant : Retro Food
ca. 50 deltagere, det sædvanlige traktement.
Valg :
AL genopstiller ikke....1000-tak for indsatsen i mange år !!
EK genopstiller.
KA ( suppleant ) opstiller gerne til bestyrelsen.
2 bestyrelsessuppleanter
Revisor, HR genopstiller.
Revisorsuppleant, Knud E Sørensen ??
Pkt. 12. Sankt Hans.
EK holder Båltalen.
EK og Mona har givet tilbud på sang og musik.
Ok fra en enig bestyrelse.
AL og MP henter brænde i skoven.
Opstilling fra kl. 15.
RI melder afbud.
Husk artikel i UGENYT mv.
Pkt. 13. Eventuelt.
Intet.
Referent Roland Ipsen

Møde søndag 18. marts 2018 - godkendt referat.
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 18. marts. 2018.
Sted : Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.      Arne Larsen  (AL)  Afbud
    Sekretær       Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer    Mogens Pihl  (MP) Afbud
    Best.medl.     Erik Nygård Kristensen ( EK )
    Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA
    2. Poul Schmidt ( PS )
    Revisor Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 29.oktober 2017 og til underskrift referat 03.september 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn, Afbud.
6. Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9.  Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? Omfang af arrangement, Plan B ? / alle.
11. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
    Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
    Referat fra Bestyrelsesmøde den 29.okt. 2017 godkendt og underskrevet.
    Referat 3.sept. 2017 underskrevet. 
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
    Kloakering fortsætter i Bildsø-området i 2018, med samme entreprenør ( Gorm og søn )
    Store ændringer i personkredsen og udvalgene i Slagelse kommune efter kommunalvalget.
    Vi skal finde ny båltaler til Sankt Hans.
    Deltaget i møde med kommune mv. på Korsør Camping omkring sommerhusudlejning,  
    håndværkerfradrag, ny renovationsordning og ny ide omkring markedsplads.
    Vi har også deltaget i fint møde, workshop, omkring udvikling og bevågenhed om   
    Strandområderne. Der fremkom mange gode tanker og ideèr, og der vil blive fulgt op
    på nyt møde i foråret v/ Puk Kirkeskov Hvistental, projektleder.
    Orientering om og billeder af ny flot badebro i Skælskør, vi har jo lignende ønske i Stillinge strand. 
    Beslutning om ansøgning ifm. budgetforhandlinger i kommunen snarest.
    RI kontakter den pågældende Hovedentreprenør Niels Lien for at få et bud på ca.pris og
    omkostninger.
    Forslag om 2i-een-vej kan presse sig på, da der går rygter om pålægning af ny asfalt på
    Kongsmarksvej allerede her i sommer. ( gerne fremsendes sammmen med Lokalrådet i Kirke
    Stillinge.).
    Lokalrådsformand Lars Schou inviteres til vores kommende bestyrelsesmøde.
4. Orientering om økonomi og medlemsstatus /Robert.
    Detaljeret gennemgang på næste best.møde ved kasserer / Mogens
    Men der forventes underskud på grund af vores beslutning om markedsføring og nyt udhængsskab.
    163 medlemmer har betalt kontingent.
    RG har udarbejdet kort over strandområderne, som illustrerer medlemmernes placering, som klart         centrerer sig omkring Stillinge.
5. Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft ( afbud ).
    Markedsføringsudvalgets aktiviteter og aftaler fornys og evt. forbedres.
    Aftalen med XL-byg er forbedret, således at 15% rabat gælder på alt incl. tilbudsvarer.
    PS følger op på Cirkus Arena og Slagelse Museum. RI følger op på Gerlev Legepark.
    Isbådsmuseet afventer. Udvalget kommer med bud / oplæg på tur til Birkegårdens Haver,
    hvorefter bestyrelsen beslutter ja eller nej.
    Grillfest : samle og invitere alle grundejerforeninger ?! RG kontakter Grundejerforeningen
    Strandagergård i forbindelse med evt. benyttelse af deres fællesareal.
    Al undersøger mulighederne for Grill.
6. Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
   Generalforsamling søndag den 8.juli 2018 kl. 10-12.
   Må være Pizzaria`s tur. EK spørger "Trattoria da Vincenzo"
   NB! EK har senere meldt tilbage, at det er ok, traktement besluttes på næste Bestyrelsesmøde !
7. Stranden / alle.
 Fælles strandrensning ( Kommunerne ) den 20.april.
 Tangrensning : RG spørge kommunen om status for 2018.
  Åbnings tider for off. toiletter ønsket udvidet på generalforsamlingen.
8. Informationsskabe / Arne.
 Er opsat nyt skab ved Kongsmark strand.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
 Ideen om badebro og 2ieen vej / lyddæmpende asfalt beskrives.
 Ellers intet nyt.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle
 Det er en lørdag iår….så måske der kommer mange mennesker.
 Dialog om evt. "Båltaler" Overvejer både tale og musik.
 Ny chef for Visitsjælland en mulighed.
 Men best.medlem Erik Nygaard Kristensen, skal formentlig ikke til Birkegårdens Haver iår, så derfor blev han foreslået som taler og musiker….Ville være rigtig fint med en taler fra H&G`s bestyrelse.
 NB!  ENK har senere meddelt at han og sangerinde Mona gerne stiller op til Sankt Hans her
 I Stillinge Strand !! Aftaler mv. besluttes på næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt
 Dialog om vejenes beskaffenhed efter kloakeringen. Der skal være opmærksomhed på huller efter skraldebiler mv, da der kun er brugt grus til udbedring, ikke stabil.
 Opmærksomhed på ny skraldeordning og skraldespande pr. 1.maj.
 Tove evt. informere via facebook mv.
 Næste møde : 20.maj. 2018 kl. 10 – 13 incl. møde med Lokalrådsformand. ( PinseSøndag !)
Referent Roland IpsenSøndag 29.oktober 2017
-
Godkendt referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 29. okt. 2017.
Sted : Rest. Kildehuset, Kildehusvej 1, 4230 Skælskør
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.     Arne Larsen  (AL)
    Sekretær       Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer        Mogens Pihl  (MP), Afbud
    Best.medl.     Erik Nygård Kristensen ( EK )                        
Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA, Afbud
    2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor:  Hans Rynord  ( HR )           
Markedsføringsudvalg : Finn Thoft, Poul Schmidt, Karina Aabavn
Hjemmeside og Facebook : Tove Buhl
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 3.sept. 2017.
3. Godkendelse af opslag om >Vejledende ordensregler< og >Velkomstbrev</Bilag / Robert.
4. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn. / Bilag : Oplæg fra udvalget.
5. Temamøde 9.okt. Udvikling af Stillinge strand, Strandområderne / Roland og Robert.
6. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? / alle.
7. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde aftales.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
   Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
    Referat fra Bestyrelsesmøde den 03.sept. 2017 godkendt, fraværende via mail, underskrift på næste
    møde.
3. Godkendelse af opslag om >Vejledende ordensregler< og >Velkomstbrev</Bilag /Robert.  
    Oplæg til  >Vejledende ordensregler< ( efterspurgt på generalforsamling mv. ) vedr.:
    Motorkørsel/Hastighed – Parkering – Støj- Græsslåning – Hunde – Både / Sejlads.
    Debat vedr. hastighed, konklusion max. 20 km/t. Spørg evt. Politi.           
    >Velkomstbrev<  tilføjes et par linier omkring "Fordelskort" ( generelt ).
     Evt. rettelser ved RG.
 4.  Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn. / Bilag : Oplæg fra udvalget.
      Eksisterende aftaler genforhandles.           
      XL-aftale er forbedret.
      Birkegårdens Haver undersøges nærmere.
      Der arbejdes videre med Sprogø, Isbådsmuseet, Slagelse Museum.
      Nyt : >Grill-Dag< lørdag den 14.juli 2018, sted skal aftales.
5.   Temamøde 9.okt. Udvikling af Stillinge strand, Strandområderne / Roland og Robert.
      Et meget positivt møde omkring udvikling af strandområderne blev afholdt den  9.okt. 2017 på 
      Bildsølejren. Mødet var arrangeret af Slagelse Kommune med projektledere mv. for >Kyst- og 
      Naturturisme< et af kommunens vækst-tiltag.
      RI og RG repræsenterede H&G, og medvirkede i diverse gruppearbejder med input og ide-
      generering.
      Referat og input vedhæftes referatet. #!
      bestyrelsen vil følge op. 
6.    Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? / alle.
       Afventer Kommunalvalget og næste møde.
8.    Eventuelt          
       Næste møde : Søndag den 18.marts 2018, hos Robert.
Referent Roland Ipsen

 
Godkendt
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund søndag den 3. sept. 2017.
Sted : Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.      Arne Larsen  (AL)
    Sekretær        Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer         Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl.      Erik Nygård Kristensen ( EK )
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
 Revisor Hans Rynord  ( HR )   
        
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 21.maj og Generalforsamlingen 9.juli 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn.
6. Aktiviteter 2017´2018 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9. Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? Omfang af arrangement, Plan B ? / alle.
11. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.     Godkendelse af referat.
        Referat fra Bestyrelsesmøde den 21.maj 2017 godkendt og underskrevet.
        Referat Generalforsamling 9.juli 2017 : Rettelse ( spørgsmål vedr. SKAT ) og underskrift  
         afhandles hurtigst muligt med MP. Herefter udsendelse til medlemmerne.
3.      Orientering og nyt fra formand / Robert.
               Reetablering af veje ikke helt klar, vi er i 
               hvert fald ikke enige alle steder. Smallere rabat flere steder mv.
               Henvendelser fra f..eks. Falkevej, Allikevej, Egebækvej, Svalevej, Havesangervej og   
               Colibrivej ( hjørnet af Kongsmarksvej ).
               Generelt er de fleste veje dog blevet bedre end før.
               RG har været i kontakt med kommune og SKForsyning v/ Ingeniør Anders Florup   
               Nielsen.
               H&G bør deltage i afsluttende vejsyn. RG får aftale vedr. dette.
 4.      Orientering om økonomi. / Mogens.
              Kassererens status:
              Underskud på  kr. 5.800.
              60 medlemmer endnu ikke betalt kontingent.
               5 nye medlemmer !
              Budget nedskrives med kr. 5.000
5.      Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
              Markedsføringsudvalgets aktiviteter og driftsomkostninger godkendt.
              Fordelskort uddelt, og FT udsender brev i samarbejde med MP.
              Evaluering om ca. 1 år.
              Udvalget fortsætter med arbejdet, og ide-generering.
              Eksempelvis : Slagelse Museum, Isbådsmuseet, grillfest.
6.      Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
            RI orienterede om badebro-broprojekt / >Pier< i Åhus, Sverige.
            Enighed om at fortsætte med bro-ideen i Stillinge, FT foreslog at oprettede et projekt, hvor
            Ideerne beskrives og konkretiseres.
            Øvrige aktiviteter fortsættes på kommende bestyrelsesmøder.            
7.     Stranden / alle.
           Der skal følges op på :
           Toiletforhold og fjernelse af tang. ( forsøget fra denne sommer ).
8.     Informationsskabe / Arne.
            Er opsat nyt skab ved Kongsmark strand.
            Der opsættes opslag som opfordrer og bekriver mulighederne for  til medlemskab af H&G.
            Debat om INFO-breve, Markedsføringsudvalgets aktiviteter mv.
9.     2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
            Ideen om badebro og 2ieen vej / lyddæmpende asfalt beskrives.
            Ellers intet nyt.
10.   Sankt Hans Aften 2017 / alle
            Måtte aflyse bålafbrænding på grund af for kraftig blæst og regn.
            På trods af det ualmindeligt dårlige vejr, gennemførte Troels Christensen sin afdeling
            ved at flytte op bag beplantningen ved toiletterne. Meget flot ! så der blev både sunget og  
            hygget.
            Bålet blev antændt af ukendte dagen efter….

11.    Eventuelt
            Debat vedr. >ordensregler< vedr. græsslåning, hunde mv.. RG udarbejder oplæg til næste 
            møde.
            Næste møde : 29.0kt. 2017.  RG kommer med oplæg incl. spisning.
Referent Roland Ipsen

Tilføjelse 13.11.2017 ved kassereren:
Underskuddet bliver ca. kr. 5.000 som budgetteret. Det bliver dog lidt mindre.
51 medlemmer har betalt efter udsendelse af referatet af generalforsamlingen.
Referatet er herefter godkendt af den samlede bestyrelse og tages til underskrift på næste bestyrelsesmøde d. 18.marts 2018. Til orientering lægges det snarest på hjemmesiden.
Robert Gergelyffy
Fmd.


Bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 21.maj 2017 - Godkendt referat. 
Sted : Arne Larsen, Drosselvej 9, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform. Arne Larsen  (AL)
    Sekretær Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl. Erik Nygård Kristensen ( EK ), Afbud.                               
    Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA
    2. Poul Schmidt ( PS )
     Revisor Hans Rynord  ( HR )  
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 19.marts. 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn.
6. Aktiviteter 2017 inkl. Generalforsamling den 9.juli 2017 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9.  Vedr. 2 Sogne, og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle.
11.  Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.  Godkendelse af referat.
Referat fra Bestyrelsesmøde den 19.marts. 2017.
3.  Orientering og nyt fra formand / Robert.
Kloakering, Etape 2 færdig og klar til tilslutning. Reetablering af veje ikke klar, vi er i hvert fald ikke enige.  Rabat mv ikke ok på Egebækvej, Falkevej og Svalevej.
Placering af dæksler /brønde har afstedkommet misforståelser og forkerte placeringer.
PS har selv involveret sig. Men generelt er evt. forslag om flytninger af dæksler / brønd blevet positivt modtaget af entreprenøren.
H&G retter henvendelse til kommunen og Orbicon vedr. reetablering af veje og om Etablering af "2ien vej". Der søges at få en tilbagemelding fra Lokalrådet Hejninge Stillinge i samme sag. RG
Planer og info om links findes på hjemmesiden.
4.  Orientering om økonomi. / Mogens.
Kassererens status :
Overskud på kr. 3.799.
Alt ok. Årsregnskab revideret og klar til generalforsamlingen.
I budget 2017, er der afsat midler til Markedføringsudvalgets aktiviteter.
5.  Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
I bestræbelserne på at gøre foreningen mere attraktiv, har udvalget arbejdet videre med forslagene fra sidste bestyrelsesmøde. FT gennemgik brevene til udsendelse.
Debat om til hvem og hvornår brevene skal sendes ud.
Arbejdet med Fordelskort og rabataftaler med restauranter, byggemarkeder, forlystelser og nye aktiviteter er i fuld gang, og det ser positivt ud. Projektet har fuld opbakning fra bestyrelsen, og skal beskrives og forelægges på den kommende generalforsamling.
6. Aktiviteter 2017 : Generalforsamling 9.juli / alle.
Generalforsamling: Søndag den 9.07.17 kl. 10 – 12 på den nye restaurant "Gastronetten", Stillinge Strand.
Ifm. valg, genopstiller alle. 
MP og RG aftaler udsendelse af indkaldelse til Generalforsamlingen en af de nærmeste dage.
7.  Stranden / alle.
Tilbagemeldinger fra kommunen: Forslag fra H&G er blevet positivt modtaget! og der er bestilt Grill-plader til Borde/bænkesæt.
Der skal følges op på:
Toiletforhold og Badebro.
8. Informationsskabe / Arne.
AL og RG sørger for opdatering og opsætning.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
Det lykkedes, med god hjælp fra bladredaktøren, at få et indlæg med i bladet om Sankt Hans aften på Stillinge Strand!!
Ellers intet nyt.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle
ArbejdsPlan er stort set udarbejdet. Troels Christensen, Slagelse Byråd, Kultur og Fritid bliver båltaler. Bålet tændes kl. 21. Tilladelser er ok.
Sange / MP.
Paller til scene kan måske lånes hos CirkusIs. AL spørger.
Heks købes af AL.
Husk at bruge messing-skruer til bålet.
Der søges hjælp af frivillige fra kl. 16, til praktiske opgaver, via facebook / hjemmeside.
11. Eventuelt
Flaget ved "Knolden": RG forespørger Kasper "Datzia" Strandlystvej 6-8??
Næste møde: Generalforsamlingen den 9. juli, ca. 1 time før på "Gastronetten"
Referent Roland Ipsen


Bestyrelsesmøde i HUS- og Grund søndag den 19.marts 2017 - Godkendt referat.
Sted : Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstformand Arne Larsen  (AL)
    Sekretær Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl. Erik Nygård Kristensen ( EK )                            
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor Hans Rynord  ( HR )    
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 30.okt. 2016.
3. Orientering og nyt fra formand inkl. kloakering / Robert.
4. Orientering om økonomi / Mogens.
5. Aktiviteter 2017 inkl. dato for bestyrelsesmøder og Generalforsamling  ( se bilag).
6. Stranden / alle.
7. Informationsskabe / AL.
8. Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
9.  Sankt Hans Aften 2017 / alle.
10.  Næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
11.  Eventuelt.

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
 Referat fra Bestyrelsesmøde den 30.okt. 2016 underskrevet og godkendt.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.                 
 Er i dialog med emner til Båltalere til Sankt Hans, håber på Troels Christensen, Kultur og Fritid.
 Kloakeringen kører generelt godt og efter planen, man prioritere at blive færdige på Drøsselbjergvej, således at busser og trafik kan blive normal hurtigst muligt.
 Tilslutninger på Kongsmarksvej-siden er i fuld gang, og der er ikke kendskab til større problemer.
 Brønddæksler har enkelte steder givet støjproblemer, når man kører over dem. Men der er tekniske løsninger på dette, men alle bør være opmærksomme på problemet, og anmelde det til kommunen, eller os.
 Det samme gælder genetablering af vejsider mv. hvor store / kæmpe vandpytter stadig er et stort problem.
 Planer og info om links findes på hjemmesiden
4.  Orientering om økonomi.
 Kassererens status  : Overskud på  kr. 3.799.
 Revideret Årsregnskab 2016 og Budget 2017 forelagt.
 Ca. 12 restancer, efter 2 rykkere slettes medlemmerne.
 2/3 af medlemmerne er nu på mail.
 Stillinge/Hejninge LR og 2Sogne tildeles 1000 kr.
 Betaling ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder forhøjes til 200 kr.
 Lokal Grundejerforening har tilmeldt sig som medlem !
  Forventede omkostninger i forbindelse med markedsføringsudvalgets oplæg : 5.000 kr.  (husk revisorgodkendelse
5.   Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
 På baggrund af foreningens løbende fald i medlemstallet de seneste 10 år, fremkom det nyoprettede "Markedsføringsudvalg" med en række meget konstuktive og utraditionelle forslag til fastholdelse og forøgelse af medlemstallet.
 "Hus&Grund" er en vigtig faktor for strandområderne, og for at fastholde dette skal foreningen gøres mere attraktiv…. Eksempler :
 - Kommunikationsprocessen med ejendomsmæglerne.
 - Breve og kommunikation med medlemmerne. ( gamle, nye og potentielle ).
 - Nye aktiviteter : årlig grillfest, legeplads, mv.
 - Fordelskort og rabataftaler med restauranter, byggemarkeder, forlystelser i kommunen.
  Udvalget udarbejder plan for det videre arbejde.
 Sluttede med en spændende og konstruktiv debat vedr. organiseringen af grundejerforeninger i strandområderne og samarbejdet med Lokalrådet i Stillinge/Hejninge.
6. Aktiviteter 2017 inkl. dato for bestyrelsesmøder og generalforsamling (se bilag)/alle.
 Bestyrelsesmøder  : 19.03.17 – 21.05.17 -
 Generalforsamling : søndag den 09.07.17
 Sankt Hans Aften   : fredag den 23.06.17. Bål kl. 21.00 ! ( Politi mv : Robert )
 Årets Grill-dag ??
7. Stranden / alle.
 Strandrensning foretages af kommunen, men bør overvåges af foreningen.
 Tilbagemeldinger til kommunen.
 Toiletforhold
 Flere og gerne større skraldespande.
 Brand/grill-sikre plader på borde/bænke-sæt.
8. Informationsskabe / Arne.
 Er klar, Arne sørger for opsætning.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
 Der har været afholdt Temamøde om strandområderne, og Beboermøde i Kirke Stillinge, i Huset.
 Der blev bl.a. drøftet :
 - Fremtidig organisation grundejerforeningerne og samarbejde med Lokalrådet.
 - Opsamling af fakta om alle grundejerforeningerne.
 - Badebro ved Stillinge Strand.
 - Handicapstien forlænges helt ud i vandet.
 - Strandrensning, tang mv.
 - Trampesti bag sommerhusene.
 - Legeplads / lege-og motions-pladser.
 - Vendepladsen ved Stillinge strand
 - Trafikforhold, hastighedsbegrænsende forhold, f.eks. "2 i én vej" på Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej.
 - Brev til kommunen vedr. "2 i én vej" haster, hvis der, som det forlyder, skal lægges ny asfalt på, når kloakarbejdet er færdigt.
10.  Sankt Hans Aften 2017 / alle
 ArbejdsPlan udarbejdes, der søges evt. hjælp til praktiske opgaver via facebook / hjemmeside.
11.  Næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
 Søndag den 21. Maj hos Arne.
12. Eventuelt
  Flaget ved "Knolden"….?!
Referent Roland Ipsen


Bestyrelsesmøde i HUS- og Grund søndag den 30.oktober 2016 - Godkendt referat.
Sted : Rest. Bedstes Hus, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
 Robert Gergelyffy  (RG)
                      Arne Larsen  (AL)
 Roland Ipsen  ( RI )
 Mogens Pihl  (MP), Afbud.
                      Erik Nygård Kristensen ( EK )
                                           
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor   Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 4. Sept.. 2016.
3. Markedsføring, oplæg til bestyrelsen, bilag v/ Finn Thoft, gæst, Karina og Poul 
4. Stranden, referat og opfølgning på møde den 26.10.17 med Lokalrådet / RI og RG
5. Informationsskabe / AL.
6. Aktiviteter 2016 / 17 / Fælles.
7. Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
 a. Vejforholdene,
8.  Status Kloakering / Robert.
9. Orientering om økonomi / Mogens ( Afbud )
10. Vedr. "2 Sogne", bladet / Roland.
11. Næste bestyrelsesmøde 19.marts 2017, hvor ?
12. Eventuelt.
Referat:
1      Godkendelse af dagsorden.
       Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.     Godkendelse af referat.
        Referat fra Bestyrelsesmøde den 04. september 2016 underskrevet og godkendt.
3.      Markedsføring v/ gæst FinnThoft, Karina og Poul.
Markedsførings-udvalget havde udarbejdet meget fint skriftligt oplæg ( vedhæftet referat ).
Besluttet at investere midler i projektet.
Gennemføres undersøgelse af hvem der har købt og solgt sommerhuse.
Kasserer søger oplysninger og udarbejder oversigt.
Velkomstmøde for nye medlemmer ( evt. i Huset i Kirke Stillinge ).
Invitation og brev, når Finn Thoft kommer hjem fra Spanien.
Tur til Birkegårdens Haver.
Rabatordninger hos erhverv og forlystelser.
"Have noget for pengene", være attraktivt at være medlem af H&G.
Brev til alle medlemmer.
4.      Stranden og møde med Lokalrådet / Robert og Roland
Den 26.10. afholdtes et Temamøde for strandområderne i "Huset" i Kirke Stillinge.
Positiv indstilling til samarbejde hele vejen rundt.
"Huset" er vi velkomne til at bruge til møder mv. ( henvendelse til Abdel )
Fælles henvendelser og forslag til Sg.Kommune. ( teknik/Miljø og Kultur/Fritid )
Fjernelse af tang på stranden gøres permanent henover sommeren : prøve at minimere lugtgener i fremtiden. ( vigtigt ifm. bosætning mv )
Forslag der i øvrigt var fremme :
Etablering af "2 i een-vej langs hele strandområdet.
Etablering af stor og kraftig bade / bådebro, a`la Ordrup Næs.
Etablering af lege / motionsområde i Stillinge Strand.
Surferskole og surferområde med relevante faciliteter.
Kajakskole og kajakområde med relevante faciliteter.
Toiletforhold forbedres.
"Kiss & Ride for enden af Stillingevej.
Hvordan etableres en evt. ny organisation, der involverer alle grundejerforeninger i
Strandområderne….?! Adresser og formænd opsøges.
Husk : Lokalrådet holder møde 1.ste onsdag i hver måned, og der er åbent hus kl. 19-19.30.
5.  Informationsskabe / AL
Arne køber og opsætter 1 nyt INFO-skab til Kongsmark Strand ( max 4.500 kr. )
6.    Aktiviteter 2016 / 17 / Fælles.
        Bestyrelsesmøder :
         19.marts hos Erik, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand
         21. maj hos ?     Incl. Forberedelse af Sankt Hans.
         Husk : Sankt Hans : der foreslås fysisk hjælp, måske et udvalg, men i første omgang spørges     et par medlemmer om hjælp. ( Karina, Hjemmeside og Facebook )
         RG retter henvendelse til Steen Knuth og evt. Lis Tribler vedr. Båltale. Musik og sang ??
         Fredag  den 23.Juni  Sankt Hans, Bål kl. 21.00
         Søndag den 9.juli Generalforsamling. Sted ??
 7.     Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
Indgår under de øvrige punkter.
8.     Status kloakering
Foran plan, regner med at kunne arbejde hele vinteren.
Regninger og info om tilslutningspligt udsendes sidst på året.
9.      Orientering om økonomi v / Mogens.
Regnskab udviser overskud på 6.120,00 kr.
Forventede udgifter resten af året er, bestyrelsesmiddagen, bankgebyr og 1 nyt Info-skab.
10.     2Sogne/Bladet / Roland
Der indsættes bestyrelsens sammensætning og aktiviteter.
11.    Næste Bestyrelsesmøde
hos Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.
12.     Eventuelt
Intet
           
Referent Roland Ipsen


Bestyrelsesmøde i HUS- og Grund søndag den 4.september 2016 - Godkendt referat.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
 Robert Gergelyffy  (RG)
 Arne Larsen  (AL)
 Roland Ipsen  ( RI )
 Mogens Pihl  (MP)
 Erik Nygård Kristensen ( EK )
                                           
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
 
Revisor         Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Generalforsamlingen 10.07.16.
3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 10.07.16. 
4. Orientering og nyt fra Formanden / Robert
a. Vejforholdene inkl. beskæring af beplantning
b. Henvendelse til formand for Kultur-Fritid-Turismeudvalg
c. Henvendelse fra / til Lokalrådet for Hejninge Stillinge Sogne
d. Sjællandske Dagblad
5. Orientering om økonomi og medlemsstatus / Mogens
6. Aktiviteter 2016 / 17
a. SanktHans 2017 – forslag om udvalg
b. Markedsføring af H&G, forslag om udvalg
c. Kongsmarksvej "2 i én vej"
d. Gangsti ved "diget"
e. Cykel-og gangstier
f. Andre forslag
7.  Status Kloakering / Robert
8. Informationsskabe / Arne
9. Vedr. "2 Sogne", bladet / Roland
10. Eventuelt

Referat:
1.    Godkendelse af dagsorden.
       Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.    Godkendelse af referat.
       Referat fra Generalforsamling den 10. juli 2016 underskrevet og godkendt
       ( der fremsendes ny / korrekt beretning fra Robert )
3.    Konstituering af bestyrelsen.
       Formand : Robert Gergelyffy.
       Næstformand : Arne Larsen
       Kasserer : Mogens Pihl
       Sekretær : Roland Ipsen
       Bestyrelsesmedlem : Erik Nygaard Kristensen
       1. Suppleant : Karina Aabavn
       2. Suppleant : Poul Schmidt

4.  Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
a. Vejforhold : Problemer med store skraldebiler og bevoksning ud over skel, kontakt til ejeren af Egebækvej 20, ingen   effekt…henvendelse til kommunen.
Link på vores hjemmeside til Sg kommunes hjemmeside vedr. Beskæring.
Forlængelse af Svalevej, tidligere privat, nu kommunal…mangler vedligeholdelse af hyben mv. Henvendelse til kommunen.
Fjernelse af tang på stranden sporadisk i løbet af sommeren : prøve at sikre kontinuerlig fjernelse af tang i fremtiden.
b. Rette henvendelse til formanden for Kultur-Fritids-og Turismeudvalget i sager omkring stranden.
c. Positiv henvendelse fra Lokalkrådet i Hejninge Stillinge, der arrangeres et temamøde for Strandområderne.
d. Robert indgår ny aftale om E-abonnement af Sjællandske. Ønsker om adgang til Robert, Tove, Roland og Finn Thoft + 1 ledig adgang.
5. Orientering om økonomi og Medlemsstatus.
    Mangler en del kontingentindbetalinger.
    Sct. Hans billig i år, så lille overskud på ca. 4.000 kr. 
    Forventet forbrug, avis 1.500 kr og bestyrelses middag ca. 3.000 kr.
    Udbytte i DDB 1.400 kr.
    Et par nye medlemmer. Nyt Velkomstbrev printes og rundsendes
6. Aktiviteter 2016 / 17 inkl. opfølgning på input fra generalforsamlingen.
    a. Sankt Hans : Der foreslås fysisk hjælp, måske et udvalg, men i første omgang spørges et par
     medlemmer om hjælp. ( Karina, Hjemmeside og Facebook )
     RG retter henvendelse til Steen Knuth og evt. Lis Tribler vedr. Båltale. Musik og sang ??
     Sankt Hans på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.
     b. Kommunikation mv :Der oprettes et Udvalg med Finn Thoft som initiativtager.
     Opfølgning på "Flyers" ( KA og PS )
     c.  Muligheder for etablerring af en "2 i én vej" på Kongsmarksvej bør undersøges. Evt. rette
      henvendelse til Lokalrådet.
     d.  Der arbejdes videre med forslaget om forlængelse mv af stien ved - diget ( inddragelse af
      forslagsstiller ).
     e.  Cykel-og gangstier indgå i bestyrelsens fremtidige arbejde. ( samarbejde med Lokalrådet )
     f.  Legeplads….PS undersøger hvem der ejer fællesområder.
 7.  Status Kloakering / Robert.
       En del overraskelser i forbindelse med brud på vandrør og meget gamle installationer.
       Generelt tilfredshed med entreprenøren og fremdriften.
       Ny etapeplan 23/8 med spørgs-Svarliste På SK-Forsynings hjemmeside, under Spildevand.  
       Ligeledes er der links til
             Afdrags-og indefrysningsmuligheder på kommunens hjemmeside (+Link på vores
             Hjemmeside ).
       Positiv tilbagemelding vedr. kloakarbejde på egen grund og brug af -Håndværkerfradrag med grønt
       sigte.
8.    Informationsskabe
       Evt. nyt skab i Kongsmark, max 4.500 kr. Beslutning ved AL
9.    Vedr. "2Sogne" bladet / Roland.
       RI gjorde opmærksom på muligheden for indlæg i bladet 2Sogne, og at der i øvrigt også var
       mulighed for en evt. omtale og annonce i Slagelse Vejviser.
       Muligheder og pris undersøges.
10.  Eventuelt.
       Generalforsamling afholdes den 2.den søndag i Juli.
       Referater offentliggøres / linkes på hjemmesiden
Referent Roland Ipsen


Siden sidst opdateret: -> 04-12-2019 10:21:19
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns