HUS OG GRUND


  

Bestyrelses møder


Planlagte- endnu ikke afholdte- bestyrelsesmøder i perioden 2018-2019:
24. marts 2019
Alle medlemmer er velkomne til at komme med spørgsmål/fremsætte forespørgsler, som de måtte ønske bestyrelsens holdning til.

Godkendte referater af bestyrelsesmøderne følger nedenfor - de nyeste øverst.:

Afholdte bestyrelsesmøder i perioden 2017-2018:
28. oktober 2018 Referat følger her efter godkendelse i bestyrelsen.

Møde Søndag 9. september 2018. Referat godkendt på møde den 28. oktober 2018
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 09. sept. 2018.
Afholdt hos: Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter :
Robert Gergelyffy  (RG)
Roland Ipsen  ( RI )
Mogens Pihl  (MP)
Erik Nygård Kristensen ( EK )
Karina Aabavn ( KA ), Afbud.                                          
Poul Schmidt ( PS )
 
Revisor Hans Rynord  ( HR )           
Finn Thoft ( FT), Markedsføringsudvalget.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 20.maj 2018 og fra Generalforsamlingen den 08.juli 2018.
3. Konstituering af den nye bestyrelse.
4. Orientering og nyt / Robert. ( a : opfølgning på Generalforsamlingen, b : Nyt fra Slagelse kommune, vejene efter kloakering. )
5. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
6. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn, Afbud.
7. Aktiviteter 2018- 2019 / alle.  a: Sankt Hans bål 2019, b: Foreningens 80 års jubilæum 27.juli 2019.
8. Stranden / alle.  a: "Kommunens strandprojekt", flere tilkendegivelser fra medlemmer. b : Strandrensning.
9. Strandfestival, evaluering / alle.
10. Informationsskabe,Facebook og Hjemmeside. Hvem skal passe info-skabe / Tove og Robert.
11. Info til ejendomsmæglere. Hvem informerer ? Gebyr (moms?Skat?) / alle.
12. Evt.
13. Møde med Lokalrådet :
 a. Trafiksikkerhed Kongsmarksvej/Drøsselbjergvej : bl.a. "2 i én-vej".
 b. Badebro / Pier a`la Kobæk, Skælskør.
 c. Dialogmøde med Kommunen.
 d. Organisering og kommunikation Hus&Grund og Lokalrådet, samt med Kommunen.
 e.  Næste møde, foråret 2019.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referater.
 Referat fra Bestyrelsesmøde den 20.maj. 2018 og fra Generalforsamlingen den 08.juli 2018
 godkendt og underskrevet.
3.      Konstituering af den nye bestyrelse.
 Robert Gerkelyffy enstemmigt indstillet til at fortsætte som Formand.
 Erik Nygaard Kristensen : Næstformand, med ansvar for dialog og kommunikation med  
 Lokalrådet. 2 år.
 Mogens Pihl : Kasserer.
 Karina Aabavn : Bestyrelsesmedlem for 2 år.
 Poul Schmidt : 1.Suppleant for 1 år.
  (Ingen kandidater til 2.Suppleant )
 Hans Rynord : Revisor for 2 år.
 Knud Erik Sørensen : Reviosorsuppleant for 1 år.
 Roland Ipsen ønskede at stoppe som Sekretær, men fortsætter som Bestyrelsesmedlem.
 Karina Aabavn forespørges om Sekretær-jobbet.
 Dialog vedrørende sekretær-jobbet og referat-godkendelse :
 -Forslag om "standard-dagsorden", hvor alle emner / punkter kan indgå. (RG laver oplæg)
 -Brug af PC til referat af konklusionerne direkte på bestyrelsesmøderne.
 -Godkende referatet på bestyrelsesmødet.
 -Dialog og godkendelse af >standard-dagsorden< fortsætter på næste bestyrelsesmøde
4. Orientering og nyt / Robert.
 a. Opfølgning på Generalforsamlingen :
 Opstart og organiseringen ikke i orden. Bestyrelsen skal udarbejde en >slagplan< for  
 afholdelsen af Generalforsamlingen.
 Debat vedrørende stedet for afholdelsen af Generalforsamlingen, >Huset< i Kirke Stillinge     
 bragt i forslag. Men traditionen med at bruge et sted i strandområdet blev foretrukket.
  b. Nyt fra Slagelse Kommune, vejene efter kloakering :
 RG sendt breve til kommunen vedr. trafiksikkerhed, opmærkning ( 2-ieen-vej ) og vejenes
 beskaffenhed generelt. Fået positivt svar.
 Der blev ifm. kloakplanen lovet nyt slidlag på kongsmarksvej og Drøsselbjergvej. Ser ikke ud til at   
 dette overholdes. SK Forsyning og entreprenør Gorm.. og Søn har tilsyneladende kun lovet
 >lappeløsning<, og Slg.Kommune har tilsyneladende ikke afsat penge til nyt slidlag.
 Besynderligt at man ikke benytter chancen til at gennemføre en samlet løsning !
 H&G skriver igen til kommunen, denne gang også til udvalgte politikere ( Jørgen Andersen og   
 Villum Christensen ). Spørge ind til hvilke planer kommunen har ?!
 EK tager kontakt til Villum Christensen.
5.   Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens
 182 medlemmer, ca. 30 har endnu ikke betalt kontingent. Der sendes rykkere til
 medlemmer med mailadresse.
 Hvordan håndteres ophør af fordels-aftalerne, når der ikke er betalt kontingent ?
 Der skal tages stilling til kontingent-størrelse når medlemmer har flere huse…
 11 nye medlemmer, og måske flere på vej.
6. Markedsføring af HUS & Grund / Karina, Poul og Finn.
 Markedsføringsudvalgets aktiviteter og aftaler er fornyet og forbedret.
 Aftalen med XL-byg er forbedret, således at 15% rabat gælder på alt incl. tilbudsvarer.
 Evt. nye aftaler : ST.Galla i Hejninge, Dybkærgaard.
7. Aktiviteter 2018-19 / alle :
 Sankt Hans bål : debat vedr. det store arbejde, der må skaffes hjælp, ikke den store
 interesse fra de erhvervsdrivende i området. Det må overvejes
 om det fortsat skal være en opgave for H&G.
 Foreningens 80 års jubilæum 27. juli 2019 : Foreslås at Generalforsamling og Jubilæum   
 slås sammen, omkostningerne ifm. Generalforsamlingen, 100 kr forhøjes med 100 kr.
8. Stranden / alle
 Tangrensning : den måde det er foregået på, har skabt stor utilfredshed hos de   
 sommerhusejere der oplever at få tang mv. fra den >offentlige strand< læsset ud i vandet på strandområderne i udkanten, altså syd og nord for den offentlige strand. RI har flere gange haft kontakt med kommunen for at få metoden ændret, om muligt få den opsamlede tang kørt helt væk. Man har derefter flyttet lidt rundt på aflæsningsområderne, men løst problemet har det ikke. De sommerhusejere der betaler ejendomsskat mv i området har man dermed fået gjort utilfredse.
 Bestyrelsen vil følge op på problemet, og RI og FT vil rette henvendelse til kommunen, for at få en aftale om evaluering af projektet, som der er brugt rigtig mange skattekroner på.
 Kommunens overordnede >strandprojekt< mv. har medført flere tilkendegivelser fra  
 medlemmerne, og skabt øget interesse for at kunne udtrykke en fælles holdning gennem
 medlemskab af en grundejerforening.
 Husk !: Åbnings tider for off. toiletter blev ønsket udvidet på generalforsamlinge
9. Strandfestival, evaluering / alle.
 Den første strandfestival i strandområderne blev en stor succes.
 Men en del lærings-områder, bl.a. kommunikation og information.
 Veteranbusserne der kørte mellem områderne mv. var meget populære.
10. Info-skabe, Facebook og Hjemmeside / Tove og Robert.
 Hvem skal passe info-skabene : KA forespørges. FT vil gerne passe info-skab ved Næsby Strand.
 Der er stor ros til vores Facebook og hjemmeside, flot arbejde af Tove Buhl.
11. Info til ejendomsmæglere.
 Hvem informerer ? Gebyr, moms og skat.
 MP informerer og opkræver gebyr på 500 kr.
 Ingen problemer med moms og skat.
12. Eventuelt.
 Debat vedr. pumpestationer der lugter : anmeldes til SK Forsyning.
 Huller mv i vejene ( eksempel Egebækvej ) : opfordre til etablering af >Vejlaug<, der bl.a.  
 sikrer betaling til vedligeholdelse af vejene
Referent Roland Ipsen


Møde Søndag 20. maj 2018. - referat godkendt på møde den 9. september 2018 :
REFERAT BESTYRELSESMØDE I HUS&GRUND
DEN 20.maj 2018.Kl. 9.30-11.30 hos RG.
Deltagere:
    Formand       Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.    Arne Larsen  (AL)  Afbud
    Sekretær      Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer       Mogens Pihl  (MP) Afbud
    Best.medl.    Erik Nygård Kristensen ( EK )
    Suppleant     Karina Aabavn ( KA
    Revisor Hans Rynord  ( HR )  
Afbud : Poul Schmidt.
Pkt. 1+2.
Godkendelse af dagsorden og referat fra den 18.marts, OK.
Pkt.3.
Orientering / Nyt fra formand RG.
Går rygter om snarlig asfaltering af Kongsmarksvej, derfor vil bestyrelsen indskærpe ønsket om en "2ieen-vej" i kraft af blev til relevante afdelinger og personer i kommunen.
Brud på kloak ved Colibrivej har medført  flere dages arbejde og afspærring af Kongsmarksvej, lukning af vand mv. Ellers ingen reaktioner på Kloakarbejdet, som nu fortsætter i Bildsøområdet.
Lokalrådet har meldt afbud til deltagelsen i bestyrelsesmødet, men vil blive inviteret til næste møde.
Pkt. 4. 
Orientering om medlemsstatus og økonomi / MP.
5-6 nye medlemmer, så vi er nu 180 medlemmer.
Tilsyneladende har markedsførings-udvalgets initiativer med "fordelskort" mv virket meget positivt !
Medlemstallet er i vækst, men koncentrerer sig tilsyneladende omkring Stillinge strand,
måske en tanke værd.
Ca. 10 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent, ellers er økonomien ok og som forventet.
Revisonen har været på besøg...og alt er ok.
Pkt. 5. 
Markedsføring / KA, PS og FT.
FT : Foreslår brev udsendt til alle medlemmer omkring Hus&Grund og de nye Fordelskort mv.
Særlig indsats i området omkring Strandvænget og Strandlystvej, Næsby Strand.
Aftalen med XL-byg er forbedret, så der nu altid gives 15 % i rabat, også på tilbudsvarer.
( kan dog ikke bruges Forbrugsforeningskort også )
Nye aftaler med. CIrkusland og Korsør by- og overfartsmuseum.
RI : ikke ny aftale med Gerlev Legeland. Skal kunne bruges når medlemmerne kan.
Bestyrelsen besluttet at bruge de ca. 2.000 kr på denne indsats.
FT, RG og MP udsender breve.
Omkostningerne ifm. forslaget om tur til Birkegårdens haver for store, så gennemføres ikke.
Pkt. 6 og 7 : 
 Aktiviteter og Stranden 2017 - 18.
Strandfestival i hele Strandområdet i weekenden den 3-4-5. August.
Da der er tale om et nyt udviklingsprojekt i Slagelse kommune, bakker vi det op med bl.a. at beskrive program og tilbud på hjemmeside og Facebook.
Tilbud om boder og frivilligt arbejde.
Forslag om veteranbiler søndag foreslås ændret til lørdag, AL tager sagen op i Veteranbilklub.
I samme periode fejrer Lokalrådet i Stillinge/ Hejninge 40 års jubilæum med koncert ved hallen mv.
H&G grillparty...afventer...sammenfald med Strandfestival ??
Stadig problemer med skraldespande og plader til grillbakker på bordene.
RI henviste til nogle nye skraldespande (billede) i Kobæk, med indkast-hul i siden.
RG skriver til kommunen vedr. sortering af affald mv.
Det er undersøgt om der bliver gennemført tangrensning på strandende iår...
er senere bekræftet.
Der henvises iøvrigt til "Blå Flag" aktiviteter på Hjemmeside og Facebook pg Info-skærme.
Pkt. 8. Møde med Lokalrådet. RG og RI.
Positiv stemning og gensidig imødekommenhed.
Aftalt at mødes 2 gange årligt, forår og efterår.
Pkt. 9.  Info-skabe. AL.
Husk at sende kopi af opslag i Info-skabene til Tove Buhl ( hjemmeside og Facebook )
Ellers intet nyt.
Pkt. 10. Vedr. 2 Sogne og LR. RI.
Huske reklame for Sankt Hans og Generalforsamling ( RG )
Og de nye fordelskort ved medlemsskab af H&G.
Pkt. 11. Generalforsamling.
Søndag den 8.juli 2018 kl. 10-12.
EK undersøger og aftaler med den nye restaurant : Retro Food
ca. 50 deltagere, det sædvanlige traktement.
Valg :
AL genopstiller ikke....1000-tak for indsatsen i mange år !!
EK genopstiller.
KA ( suppleant ) opstiller gerne til bestyrelsen.
2 bestyrelsessuppleanter
Revisor, HR genopstiller.
Revisorsuppleant, Knud E Sørensen ??
Pkt. 12. Sankt Hans.
EK holder Båltalen.
EK og Mona har givet tilbud på sang og musik.
Ok fra en enig bestyrelse.
AL og MP henter brænde i skoven.
Opstilling fra kl. 15.
RI melder afbud.
Husk artikel i UGENYT mv.
Pkt. 13. Eventuelt.
Intet.
Referent Roland Ipsen

Møde søndag 18. marts 2018 - godkendt referat.
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 18. marts. 2018.
Sted : Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.      Arne Larsen  (AL)  Afbud
    Sekretær       Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer    Mogens Pihl  (MP) Afbud
    Best.medl.     Erik Nygård Kristensen ( EK )
    Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA
    2. Poul Schmidt ( PS )
    Revisor Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 29.oktober 2017 og til underskrift referat 03.september 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn, Afbud.
6. Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9.  Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? Omfang af arrangement, Plan B ? / alle.
11. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
    Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
    Referat fra Bestyrelsesmøde den 29.okt. 2017 godkendt og underskrevet.
    Referat 3.sept. 2017 underskrevet. 
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
    Kloakering fortsætter i Bildsø-området i 2018, med samme entreprenør ( Gorm og søn )
    Store ændringer i personkredsen og udvalgene i Slagelse kommune efter kommunalvalget.
    Vi skal finde ny båltaler til Sankt Hans.
    Deltaget i møde med kommune mv. på Korsør Camping omkring sommerhusudlejning,  
    håndværkerfradrag, ny renovationsordning og ny ide omkring markedsplads.
    Vi har også deltaget i fint møde, workshop, omkring udvikling og bevågenhed om   
    Strandområderne. Der fremkom mange gode tanker og ideèr, og der vil blive fulgt op
    på nyt møde i foråret v/ Puk Kirkeskov Hvistental, projektleder.
    Orientering om og billeder af ny flot badebro i Skælskør, vi har jo lignende ønske i Stillinge strand. 
    Beslutning om ansøgning ifm. budgetforhandlinger i kommunen snarest.
    RI kontakter den pågældende Hovedentreprenør Niels Lien for at få et bud på ca.pris og
    omkostninger.
    Forslag om 2i-een-vej kan presse sig på, da der går rygter om pålægning af ny asfalt på
    Kongsmarksvej allerede her i sommer. ( gerne fremsendes sammmen med Lokalrådet i Kirke
    Stillinge.).
    Lokalrådsformand Lars Schou inviteres til vores kommende bestyrelsesmøde.
4. Orientering om økonomi og medlemsstatus /Robert.
    Detaljeret gennemgang på næste best.møde ved kasserer / Mogens
    Men der forventes underskud på grund af vores beslutning om markedsføring og nyt udhængsskab.
    163 medlemmer har betalt kontingent.
    RG har udarbejdet kort over strandområderne, som illustrerer medlemmernes placering, som klart         centrerer sig omkring Stillinge.
5. Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft ( afbud ).
    Markedsføringsudvalgets aktiviteter og aftaler fornys og evt. forbedres.
    Aftalen med XL-byg er forbedret, således at 15% rabat gælder på alt incl. tilbudsvarer.
    PS følger op på Cirkus Arena og Slagelse Museum. RI følger op på Gerlev Legepark.
    Isbådsmuseet afventer. Udvalget kommer med bud / oplæg på tur til Birkegårdens Haver,
    hvorefter bestyrelsen beslutter ja eller nej.
    Grillfest : samle og invitere alle grundejerforeninger ?! RG kontakter Grundejerforeningen
    Strandagergård i forbindelse med evt. benyttelse af deres fællesareal.
    Al undersøger mulighederne for Grill.
6. Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
   Generalforsamling søndag den 8.juli 2018 kl. 10-12.
   Må være Pizzaria`s tur. EK spørger "Trattoria da Vincenzo"
   NB! EK har senere meldt tilbage, at det er ok, traktement besluttes på næste Bestyrelsesmøde !
7. Stranden / alle.
 Fælles strandrensning ( Kommunerne ) den 20.april.
 Tangrensning : RG spørge kommunen om status for 2018.
  Åbnings tider for off. toiletter ønsket udvidet på generalforsamlingen.
8. Informationsskabe / Arne.
 Er opsat nyt skab ved Kongsmark strand.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
 Ideen om badebro og 2ieen vej / lyddæmpende asfalt beskrives.
 Ellers intet nyt.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle
 Det er en lørdag iår….så måske der kommer mange mennesker.
 Dialog om evt. "Båltaler" Overvejer både tale og musik.
 Ny chef for Visitsjælland en mulighed.
 Men best.medlem Erik Nygaard Kristensen, skal formentlig ikke til Birkegårdens Haver iår, så derfor blev han foreslået som taler og musiker….Ville være rigtig fint med en taler fra H&G`s bestyrelse.
 NB!  ENK har senere meddelt at han og sangerinde Mona gerne stiller op til Sankt Hans her
 I Stillinge Strand !! Aftaler mv. besluttes på næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt
 Dialog om vejenes beskaffenhed efter kloakeringen. Der skal være opmærksomhed på huller efter skraldebiler mv, da der kun er brugt grus til udbedring, ikke stabil.
 Opmærksomhed på ny skraldeordning og skraldespande pr. 1.maj.
 Tove evt. informere via facebook mv.
 Næste møde : 20.maj. 2018 kl. 10 – 13 incl. møde med Lokalrådsformand. ( PinseSøndag !)
Referent Roland IpsenSøndag 29.oktober 2017
-
Godkendt referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 29. okt. 2017.
Sted : Rest. Kildehuset, Kildehusvej 1, 4230 Skælskør
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.     Arne Larsen  (AL)
    Sekretær       Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer        Mogens Pihl  (MP), Afbud
    Best.medl.     Erik Nygård Kristensen ( EK )                        
Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA, Afbud
    2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor:  Hans Rynord  ( HR )           
Markedsføringsudvalg : Finn Thoft, Poul Schmidt, Karina Aabavn
Hjemmeside og Facebook : Tove Buhl
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 3.sept. 2017.
3. Godkendelse af opslag om >Vejledende ordensregler< og >Velkomstbrev</Bilag / Robert.
4. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn. / Bilag : Oplæg fra udvalget.
5. Temamøde 9.okt. Udvikling af Stillinge strand, Strandområderne / Roland og Robert.
6. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? / alle.
7. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde aftales.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
   Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
    Referat fra Bestyrelsesmøde den 03.sept. 2017 godkendt, fraværende via mail, underskrift på næste
    møde.
3. Godkendelse af opslag om >Vejledende ordensregler< og >Velkomstbrev</Bilag /Robert.  
    Oplæg til  >Vejledende ordensregler< ( efterspurgt på generalforsamling mv. ) vedr.:
    Motorkørsel/Hastighed – Parkering – Støj- Græsslåning – Hunde – Både / Sejlads.
    Debat vedr. hastighed, konklusion max. 20 km/t. Spørg evt. Politi.           
    >Velkomstbrev<  tilføjes et par linier omkring "Fordelskort" ( generelt ).
     Evt. rettelser ved RG.
 4.  Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn. / Bilag : Oplæg fra udvalget.
      Eksisterende aftaler genforhandles.           
      XL-aftale er forbedret.
      Birkegårdens Haver undersøges nærmere.
      Der arbejdes videre med Sprogø, Isbådsmuseet, Slagelse Museum.
      Nyt : >Grill-Dag< lørdag den 14.juli 2018, sted skal aftales.
5.   Temamøde 9.okt. Udvikling af Stillinge strand, Strandområderne / Roland og Robert.
      Et meget positivt møde omkring udvikling af strandområderne blev afholdt den  9.okt. 2017 på 
      Bildsølejren. Mødet var arrangeret af Slagelse Kommune med projektledere mv. for >Kyst- og 
      Naturturisme< et af kommunens vækst-tiltag.
      RI og RG repræsenterede H&G, og medvirkede i diverse gruppearbejder med input og ide-
      generering.
      Referat og input vedhæftes referatet. #!
      bestyrelsen vil følge op. 
6.    Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? / alle.
       Afventer Kommunalvalget og næste møde.
8.    Eventuelt          
       Næste møde : Søndag den 18.marts 2018, hos Robert.
Referent Roland Ipsen

Søndag 3.september 2017 
Godkendt
Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 03. sept. 2017.
Sted : Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand        Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform.      Arne Larsen  (AL)
    Sekretær        Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer         Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl.      Erik Nygård Kristensen ( EK )
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
 Revisor Hans Rynord  ( HR )   
        
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 21.maj og Generalforsamlingen 9.juli 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn.
6. Aktiviteter 2017´2018 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9. Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2018 : Båltaler ? Omfang af arrangement, Plan B ? / alle.
11. Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.     Godkendelse af referat.
        Referat fra Bestyrelsesmøde den 21.maj 2017 godkendt og underskrevet.
        Referat Generalforsamling 9.juli 2017 : Rettelse ( spørgsmål vedr. SKAT ) og underskrift  
         afhandles hurtigst muligt med MP. Herefter udsendelse til medlemmerne.
3.      Orientering og nyt fra formand / Robert.
               Reetablering af veje ikke helt klar, vi er i 
               hvert fald ikke enige alle steder. Smallere rabat flere steder mv.
               Henvendelser fra f..eks. Falkevej, Allikevej, Egebækvej, Svalevej, Havesangervej og   
               Colibrivej ( hjørnet af Kongsmarksvej ).
               Generelt er de fleste veje dog blevet bedre end før.
               RG har været i kontakt med kommune og SKForsyning v/ Ingeniør Anders Florup   
               Nielsen.
               H&G bør deltage i afsluttende vejsyn. RG får aftale vedr. dette.
 4.      Orientering om økonomi. / Mogens.
              Kassererens status:
              Underskud på  kr. 5.800.
              60 medlemmer endnu ikke betalt kontingent.
               5 nye medlemmer !
              Budget nedskrives med kr. 5.000
5.      Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
              Markedsføringsudvalgets aktiviteter og driftsomkostninger godkendt.
              Fordelskort uddelt, og FT udsender brev i samarbejde med MP.
              Evaluering om ca. 1 år.
              Udvalget fortsætter med arbejdet, og ide-generering.
              Eksempelvis : Slagelse Museum, Isbådsmuseet, grillfest.
6.      Aktiviteter 2017 - 2018 / alle.
            RI orienterede om badebro-broprojekt / >Pier< i Åhus, Sverige.
            Enighed om at fortsætte med bro-ideen i Stillinge, FT foreslog at oprettede et projekt, hvor
            Ideerne beskrives og konkretiseres.
            Øvrige aktiviteter fortsættes på kommende bestyrelsesmøder.            
7.     Stranden / alle.
           Der skal følges op på :
           Toiletforhold og fjernelse af tang. ( forsøget fra denne sommer ).
8.     Informationsskabe / Arne.
            Er opsat nyt skab ved Kongsmark strand.
            Der opsættes opslag som opfordrer og bekriver mulighederne for  til medlemskab af H&G.
            Debat om INFO-breve, Markedsføringsudvalgets aktiviteter mv.
9.     2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
            Ideen om badebro og 2ieen vej / lyddæmpende asfalt beskrives.
            Ellers intet nyt.
10.   Sankt Hans Aften 2017 / alle
            Måtte aflyse bålafbrænding på grund af for kraftig blæst og regn.
            På trods af det ualmindeligt dårlige vejr, gennemførte Troels Christensen sin afdeling
            ved at flytte op bag beplantningen ved toiletterne. Meget flot ! så der blev både sunget og  
            hygget.
            Bålet blev antændt af ukendte dagen efter….

11.    Eventuelt
            Debat vedr. >ordensregler< vedr. græsslåning, hunde mv.. RG udarbejder oplæg til næste 
            møde.
            Næste møde : 29.0kt. 2017.  RG kommer med oplæg incl. spisning.
Referent Roland Ipsen

Tilføjelse 13.11.2017 ved kassereren:
Underskuddet bliver ca. kr. 5.000 som budgetteret. Det bliver dog lidt mindre.
51 medlemmer har betalt efter udsendelse af referatet af generalforsamlingen.
Referatet er herefter godkendt af den samlede bestyrelse og tages til underskrift på næste bestyrelsesmøde d. 18.marts 2018. Til orientering lægges det snarest på hjemmesiden.
Robert Gergelyffy
Fmd.


Bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 21.maj 2017 - godkendt referat. 
Sted : Arne Larsen, Drosselvej 9, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstform. Arne Larsen  (AL)
    Sekretær Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl. Erik Nygård Kristensen ( EK ), Afbud.                               
    Suppleanter:
    1. Karina Aabavn ( KA
    2. Poul Schmidt ( PS )
     Revisor Hans Rynord  ( HR )  
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 19.marts. 2017.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.
4. Orientering om økonomi / Mogens.
5. Markedsføring af Hus&Grund / Karina, Poul og Finn.
6. Aktiviteter 2017 inkl. Generalforsamling den 9.juli 2017 / alle.
7. Stranden / alle.
8. Informationsskabe / AL.
9.  Vedr. 2 Sogne, og Lokalrådet / Roland.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle.
11.  Eventuelt, herunder næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.  Godkendelse af referat.
Referat fra Bestyrelsesmøde den 19.marts. 2017.
3.  Orientering og nyt fra formand / Robert.
Kloakering, Etape 2 færdig og klar til tilslutning. Reetablering af veje ikke klar, vi er i hvert fald ikke enige.  Rabat mv ikke ok på Egebækvej, Falkevej og Svalevej.
Placering af dæksler /brønde har afstedkommet misforståelser og forkerte placeringer.
PS har selv involveret sig. Men generelt er evt. forslag om flytninger af dæksler / brønd blevet positivt modtaget af entreprenøren.
H&G retter henvendelse til kommunen og Orbicon vedr. reetablering af veje og om Etablering af "2ien vej". Der søges at få en tilbagemelding fra Lokalrådet Hejninge Stillinge i samme sag. RG
Planer og info om links findes på hjemmesiden.
4.  Orientering om økonomi. / Mogens.
Kassererens status :
Overskud på kr. 3.799.
Alt ok. Årsregnskab revideret og klar til generalforsamlingen.
I budget 2017, er der afsat midler til Markedføringsudvalgets aktiviteter.
5.  Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
I bestræbelserne på at gøre foreningen mere attraktiv, har udvalget arbejdet videre med forslagene fra sidste bestyrelsesmøde. FT gennemgik brevene til udsendelse.
Debat om til hvem og hvornår brevene skal sendes ud.
Arbejdet med Fordelskort og rabataftaler med restauranter, byggemarkeder, forlystelser og nye aktiviteter er i fuld gang, og det ser positivt ud. Projektet har fuld opbakning fra bestyrelsen, og skal beskrives og forelægges på den kommende generalforsamling.
6. Aktiviteter 2017 : Generalforsamling 9.juli / alle.
Generalforsamling: Søndag den 09.07.17 kl. 10 – 12 på den nye restaurant "Gastronetten", Stillinge Strand.
Ifm. valg, genopstiller alle. 
MP og RG aftaler udsendelse af indkaldelse til Generalforsamlingen en af de nærmeste dage.
7.  Stranden / alle.
Tilbagemeldinger fra kommunen: Forslag fra H&G er blevet positivt modtaget! og der er bestilt Grill-plader til Borde/bænkesæt.
Der skal følges op på:
Toiletforhold og Badebro.
8. Informationsskabe / Arne.
AL og RG sørger for opdatering og opsætning.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
Det lykkedes, med god hjælp fra bladredaktøren, at få et indlæg med i bladet om Sankt Hans aften på Stillinge Strand!!
Ellers intet nyt.
10. Sankt Hans Aften 2017 / alle
ArbejdsPlan er stort set udarbejdet. Troels Christensen, Slagelse Byråd, Kultur og Fritid bliver båltaler. Bålet tændes kl. 21. Tilladelser er ok.
Sange / MP.
Paller til scene kan måske lånes hos CirkusIs. AL spørger.
Heks købes af AL.
Husk at bruge messing-skruer til bålet.
Der søges hjælp af frivillige fra kl. 16, til praktiske opgaver, via facebook / hjemmeside.
11. Eventuelt
Flaget ved "Knolden": RG forespørger Kasper "Datzia" Strandlystvej 6-8??
Næste møde: Generalforsamlingen den 9. juli, ca. 1 time før på "Gastronetten"
Referent Roland Ipsen


Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 19.marts 2017
Sted : Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
    Formand Robert Gergelyffy  (RG)
    Næstformand Arne Larsen  (AL)
    Sekretær Roland Ipsen  ( RI )
    Kasserer Mogens Pihl  (MP)
    Best.medl. Erik Nygård Kristensen ( EK )                            
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor Hans Rynord  ( HR )    
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 30.okt. 2016.
3. Orientering og nyt fra formand inkl. kloakering / Robert.
4. Orientering om økonomi / Mogens.
5. Aktiviteter 2017 inkl. dato for bestyrelsesmøder og Generalforsamling  ( se bilag).
6. Stranden / alle.
7. Informationsskabe / AL.
8. Vedr. "2 Sogne", og Lokalrådet / Roland.
9.  Sankt Hans Aften 2017 / alle.
10.  Næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
11.  Eventuelt.

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.
 Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
 Referat fra Bestyrelsesmøde den 30.okt. 2016 underskrevet og godkendt.
3. Orientering og nyt fra formand / Robert.                 
 Er i dialog med emner til Båltalere til Sankt Hans, håber på Troels Christensen, Kultur og Fritid.
 Kloakeringen kører generelt godt og efter planen, man prioritere at blive færdige på Drøsselbjergvej, således at busser og trafik kan blive normal hurtigst muligt.
 Tilslutninger på Kongsmarksvej-siden er i fuld gang, og der er ikke kendskab til større problemer.
 Brønddæksler har enkelte steder givet støjproblemer, når man kører over dem. Men der er tekniske løsninger på dette, men alle bør være opmærksomme på problemet, og anmelde det til kommunen, eller os.
 Det samme gælder genetablering af vejsider mv. hvor store / kæmpe vandpytter stadig er et stort problem.
 Planer og info om links findes på hjemmesiden
4.  Orientering om økonomi.
 Kassererens status  : Overskud på  kr. 3.799.
 Revideret Årsregnskab 2016 og Budget 2017 forelagt.
 Ca. 12 restancer, efter 2 rykkere slettes medlemmerne.
 2/3 af medlemmerne er nu på mail.
 Stillinge/Hejninge LR og 2Sogne tildeles 1000 kr.
 Betaling ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder forhøjes til 200 kr.
 Lokal Grundejerforening har tilmeldt sig som medlem !
  Forventede omkostninger i forbindelse med markedsføringsudvalgets oplæg : 5.000 kr.  (husk revisorgodkendelse
5.   Markedsføring af HusogGrund / Karina, Poul og Finn Thoft.
 På baggrund af foreningens løbende fald i medlemstallet de seneste 10 år, fremkom det nyoprettede "Markedsføringsudvalg" med en række meget konstuktive og utraditionelle forslag til fastholdelse og forøgelse af medlemstallet.
 "Hus&Grund" er en vigtig faktor for strandområderne, og for at fastholde dette skal foreningen gøres mere attraktiv…. Eksempler :
 - Kommunikationsprocessen med ejendomsmæglerne.
 - Breve og kommunikation med medlemmerne. ( gamle, nye og potentielle ).
 - Nye aktiviteter : årlig grillfest, legeplads, mv.
 - Fordelskort og rabataftaler med restauranter, byggemarkeder, forlystelser i kommunen.
  Udvalget udarbejder plan for det videre arbejde.
 Sluttede med en spændende og konstruktiv debat vedr. organiseringen af grundejerforeninger i strandområderne og samarbejdet med Lokalrådet i Stillinge/Hejninge.
6. Aktiviteter 2017 inkl. dato for bestyrelsesmøder og generalforsamling (se bilag)/alle.
 Bestyrelsesmøder  : 19.03.17 – 21.05.17 -
 Generalforsamling : søndag den 09.07.17
 Sankt Hans Aften   : fredag den 23.06.17. Bål kl. 21.00 ! ( Politi mv : Robert )
 Årets Grill-dag ??
7. Stranden / alle.
 Strandrensning foretages af kommunen, men bør overvåges af foreningen.
 Tilbagemeldinger til kommunen.
 Toiletforhold
 Flere og gerne større skraldespande.
 Brand/grill-sikre plader på borde/bænke-sæt.
8. Informationsskabe / Arne.
 Er klar, Arne sørger for opsætning.
9. 2Sogne/Bladet og Lokalråd / Roland
 Der har været afholdt Temamøde om strandområderne, og Beboermøde i Kirke Stillinge, i Huset.
 Der blev bl.a. drøftet :
 - Fremtidig organisation grundejerforeningerne og samarbejde med Lokalrådet.
 - Opsamling af fakta om alle grundejerforeningerne.
 - Badebro ved Stillinge Strand.
 - Handicapstien forlænges helt ud i vandet.
 - Strandrensning, tang mv.
 - Trampesti bag sommerhusene.
 - Legeplads / lege-og motions-pladser.
 - Vendepladsen ved Stillinge strand
 - Trafikforhold, hastighedsbegrænsende forhold, f.eks. "2 i én vej" på Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej.
 - Brev til kommunen vedr. "2 i én vej" haster, hvis der, som det forlyder, skal lægges ny asfalt på, når kloakarbejdet er færdigt.
10.  Sankt Hans Aften 2017 / alle
 ArbejdsPlan udarbejdes, der søges evt. hjælp til praktiske opgaver via facebook / hjemmeside.
11.  Næste bestyrelsesmøde, tid og sted aftales.
 Søndag den 21. Maj hos Arne.
12. Eventuelt
  Flaget ved "Knolden"….?!
Referent Roland Ipsen


Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 30.oktober 2016
Sted : Rest. Bedstes Hus, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
 Robert Gergelyffy  (RG)
                      Arne Larsen  (AL)
 Roland Ipsen  ( RI )
 Mogens Pihl  (MP), Afbud.
                      Erik Nygård Kristensen ( EK )
                                           
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
Revisor   Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Bestyrelsesmøde den 4. Sept.. 2016.
3. Markedsføring, oplæg til bestyrelsen, bilag v/ Finn Thoft, gæst, Karina og Poul 
4. Stranden, referat og opfølgning på møde den 26.10.17 med Lokalrådet / RI og RG
5. Informationsskabe / AL.
6. Aktiviteter 2016 / 17 / Fælles.
7. Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
 a. Vejforholdene,
8.  Status Kloakering / Robert.
9. Orientering om økonomi / Mogens ( Afbud )
10. Vedr. "2 Sogne", bladet / Roland.
11. Næste bestyrelsesmøde 19.marts 2017, hvor ?
12. Eventuelt.
Referat:
1      Godkendelse af dagsorden.
       Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.     Godkendelse af referat.
        Referat fra Bestyrelsesmøde den 04. september 2016 underskrevet og godkendt.
3.      Markedsføring v/ gæst FinnThoft, Karina og Poul.
Markedsførings-udvalget havde udarbejdet meget fint skriftligt oplæg ( vedhæftet referat ).
Besluttet at investere midler i projektet.
Gennemføres undersøgelse af hvem der har købt og solgt sommerhuse.
Kasserer søger oplysninger og udarbejder oversigt.
Velkomstmøde for nye medlemmer ( evt. i Huset i Kirke Stillinge ).
Invitation og brev, når Finn Thoft kommer hjem fra Spanien.
Tur til Birkegårdens Haver.
Rabatordninger hos erhverv og forlystelser.
"Have noget for pengene", være attraktivt at være medlem af H&G.
Brev til alle medlemmer.
4.      Stranden og møde med Lokalrådet / Robert og Roland
Den 26.10. afholdtes et Temamøde for strandområderne i "Huset" i Kirke Stillinge.
Positiv indstilling til samarbejde hele vejen rundt.
"Huset" er vi velkomne til at bruge til møder mv. ( henvendelse til Abdel )
Fælles henvendelser og forslag til Sg.Kommune. ( teknik/Miljø og Kultur/Fritid )
Fjernelse af tang på stranden gøres permanent henover sommeren : prøve at minimere lugtgener i fremtiden. ( vigtigt ifm. bosætning mv )
Forslag der i øvrigt var fremme :
Etablering af "2 i een-vej langs hele strandområdet.
Etablering af stor og kraftig bade / bådebro, a`la Ordrup Næs.
Etablering af lege / motionsområde i Stillinge Strand.
Surferskole og surferområde med relevante faciliteter.
Kajakskole og kajakområde med relevante faciliteter.
Toiletforhold forbedres.
"Kiss & Ride for enden af Stillingevej.
Hvordan etableres en evt. ny organisation, der involverer alle grundejerforeninger i
Strandområderne….?! Adresser og formænd opsøges.
Husk : Lokalrådet holder møde 1.ste onsdag i hver måned, og der er åbent hus kl. 19-19.30.
5.  Informationsskabe / AL
Arne køber og opsætter 1 nyt INFO-skab til Kongsmark Strand ( max 4.500 kr. )
6.    Aktiviteter 2016 / 17 / Fælles.
        Bestyrelsesmøder :
         19.marts hos Erik, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand
         21. maj hos ?     Incl. Forberedelse af Sankt Hans.
         Husk : Sankt Hans : der foreslås fysisk hjælp, måske et udvalg, men i første omgang spørges     et par medlemmer om hjælp. ( Karina, Hjemmeside og Facebook )
         RG retter henvendelse til Steen Knuth og evt. Lis Tribler vedr. Båltale. Musik og sang ??
         Fredag  den 23.Juni  Sankt Hans, Bål kl. 21.00
         Søndag den 9.juli Generalforsamling. Sted ??
 7.     Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
Indgår under de øvrige punkter.
8.     Status kloakering
Foran plan, regner med at kunne arbejde hele vinteren.
Regninger og info om tilslutningspligt udsendes sidst på året.
9.      Orientering om økonomi v / Mogens.
Regnskab udviser overskud på 6.120,00 kr.
Forventede udgifter resten af året er, bestyrelsesmiddagen, bankgebyr og 1 nyt Info-skab.
10.     2Sogne/Bladet / Roland
Der indsættes bestyrelsens sammensætning og aktiviteter.
11.    Næste Bestyrelsesmøde
hos Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.
12.     Eventuelt
Intet
           
Referent Roland Ipsen


Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 4.september 2016
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
 Robert Gergelyffy  (RG)
 Arne Larsen  (AL)
 Roland Ipsen  ( RI )
 Mogens Pihl  (MP)
 Erik Nygård Kristensen ( EK )
                                           
Suppleanter:
1. Karina Aabavn ( KA
2. Poul Schmidt ( PS )
 
Revisor         Hans Rynord  ( HR )           
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse referat fra Generalforsamlingen 10.07.16.
3. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen 10.07.16. 
4. Orientering og nyt fra Formanden / Robert
a. Vejforholdene inkl. beskæring af beplantning
b. Henvendelse til formand for Kultur-Fritid-Turismeudvalg
c. Henvendelse fra / til Lokalrådet for Hejninge Stillinge Sogne
d. Sjællandske Dagblad
5. Orientering om økonomi og medlemsstatus / Mogens
6. Aktiviteter 2016 / 17
a. SanktHans 2017 – forslag om udvalg
b. Markedsføring af H&G, forslag om udvalg
c. Kongsmarksvej "2 i én vej"
d. Gangsti ved "diget"
e. Cykel-og gangstier
f. Andre forslag
7.  Status Kloakering / Robert
8. Informationsskabe / Arne
9. Vedr. "2 Sogne", bladet / Roland
10. Eventuelt

Referat:
1.    Godkendelse af dagsorden.
       Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.    Godkendelse af referat.
       Referat fra Generalforsamling den 10. juli 2016 underskrevet og godkendt
       ( der fremsendes ny / korrekt beretning fra Robert )
3.    Konstituering af bestyrelsen.
       Formand : Robert Gergelyffy.
       Næstformand : Arne Larsen
       Kasserer : Mogens Pihl
       Sekretær : Roland Ipsen
       Bestyrelsesmedlem : Erik Nygaard Kristensen
       1. Suppleant : Karina Aabavn
       2. Suppleant : Poul Schmidt

4.  Orientering og nyt fra Formanden / Robert.
a. Vejforhold : Problemer med store skraldebiler og bevoksning ud over skel, kontakt til ejeren af Egebækvej 20, ingen   effekt…henvendelse til kommunen.
Link på vores hjemmeside til Sg kommunes hjemmeside vedr. Beskæring.
Forlængelse af Svalevej, tidligere privat, nu kommunal…mangler vedligeholdelse af hyben mv. Henvendelse til kommunen.
Fjernelse af tang på stranden sporadisk i løbet af sommeren : prøve at sikre kontinuerlig fjernelse af tang i fremtiden.
b. Rette henvendelse til formanden for Kultur-Fritids-og Turismeudvalget i sager omkring stranden.
c. Positiv henvendelse fra Lokalkrådet i Hejninge Stillinge, der arrangeres et temamøde for Strandområderne.
d. Robert indgår ny aftale om E-abonnement af Sjællandske. Ønsker om adgang til Robert, Tove, Roland og Finn Thoft + 1 ledig adgang.
5. Orientering om økonomi og Medlemsstatus.
    Mangler en del kontingentindbetalinger.
    Sct. Hans billig i år, så lille overskud på ca. 4.000 kr. 
    Forventet forbrug, avis 1.500 kr og bestyrelses middag ca. 3.000 kr.
    Udbytte i DDB 1.400 kr.
    Et par nye medlemmer. Nyt Velkomstbrev printes og rundsendes
6. Aktiviteter 2016 / 17 inkl. opfølgning på input fra generalforsamlingen.
    a. Sankt Hans : Der foreslås fysisk hjælp, måske et udvalg, men i første omgang spørges et par
     medlemmer om hjælp. ( Karina, Hjemmeside og Facebook )
     RG retter henvendelse til Steen Knuth og evt. Lis Tribler vedr. Båltale. Musik og sang ??
     Sankt Hans på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.
     b. Kommunikation mv :Der oprettes et Udvalg med Finn Thoft som initiativtager.
     Opfølgning på "Flyers" ( KA og PS )
     c.  Muligheder for etablerring af en "2 i én vej" på Kongsmarksvej bør undersøges. Evt. rette
      henvendelse til Lokalrådet.
     d.  Der arbejdes videre med forslaget om forlængelse mv af stien ved - diget ( inddragelse af
      forslagsstiller ).
     e.  Cykel-og gangstier indgå i bestyrelsens fremtidige arbejde. ( samarbejde med Lokalrådet )
     f.  Legeplads….PS undersøger hvem der ejer fællesområder.
 7.  Status Kloakering / Robert.
       En del overraskelser i forbindelse med brud på vandrør og meget gamle installationer.
       Generelt tilfredshed med entreprenøren og fremdriften.
       Ny etapeplan 23/8 med spørgs-Svarliste På SK-Forsynings hjemmeside, under Spildevand.  
       Ligeledes er der links til
             Afdrags-og indefrysningsmuligheder på kommunens hjemmeside (+Link på vores
             Hjemmeside ).
       Positiv tilbagemelding vedr. kloakarbejde på egen grund og brug af -Håndværkerfradrag med grønt
       sigte.
8.    Informationsskabe
       Evt. nyt skab i Kongsmark, max 4.500 kr. Beslutning ved AL
9.    Vedr. "2Sogne" bladet / Roland.
       RI gjorde opmærksom på muligheden for indlæg i bladet 2Sogne, og at der i øvrigt også var
       mulighed for en evt. omtale og annonce i Slagelse Vejviser.
       Muligheder og pris undersøges.
10.  Eventuelt.
       Generalforsamling afholdes den 2.den søndag i Juli.
       Referater offentliggøres / linkes på hjemmesiden
Referent Roland Ipsen


Siden sidst opdateret: -> 30-10-2018 08:18:19
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns