HUS OG GRUND


  

Generalforsamling

Generalforsamling år 2018 
afholdt 
søndag den 8. juli 2018 kl. 10.00

Retro food, Drøsselbjergvej 119, Stillinge Strand
Dagsorden ses her på siden samt er sendt til medlemmerne
Referat følger snarest

Generalforsamling 2018
Dagsorden 2018 og Regnskab for 2017 samt budgetforslag for 2018 er fremsendt til medlemmer, som pr. 31-12-2017 havde betalt kontingent for 2017.
Såfremt du som medlem ikke har modtaget materialet, kan det fås ved henvendelse på foreningens mail: hg@husoggrund.dk.
Referat af generalforsamlingen fremgår af selvstændig fane her på hjemmesiden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hus & Grund
Tid: Søndag d. 8. juli 2018 kl.10.00-12.00
Sted: Gastronetten, Drøsselbjergvej 119, Stillinge Strand
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret på kr. 100 per år.
 6. Indkomne forslag:
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være formanden Robert Gergelyffy gergelyffy@live.dk skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg i følge vedtægterne: 
  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Arne Larsen (næstformand) genopstiller ikke
  Erik Nygaard Kristensen (bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
  Karina Aabavn er villig til valg.
  Mogens Pihl (kasserer), Roland Ipsen (sekretær) og Robert Gergelyffy (formand) er ikke på valg.
 8. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (forgange år – Karina Aabavn og Poul Schmidt).
  Revisorer:
  Valg af revisor for 2 år: Hans Rynor modtager genvalg.
  En revisorsuppleant for 1 år: (forgangne år - Knud Erik Sørensen).  
 9. Eventuelt
Traditionen tro er Grundejerforeningen vært for et let traktement for de fremmødte.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer med et, ved generalforsamlingens start betalt kontingent for år 2017 på kr. 100.
 
Med venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Robert Gergelyffy

Adgang har alle medlemmer af foreningen.

Referat fra generalforsamling udsendes til grundejerforeningens medlemmer snarest efter generalforsamlingens afholdelse - følger også her på siden.


Siden sidst opdateret: -> 21-08-2018 09:12:11
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns