Hus og Grund historisk

Lidt fra fortiden og til nutiden

 Foreningens navn er Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer,
benævnes dog Hus og Grund.

Foreningens historie er blandt andet baseret på hæftet “Et halvt sekel – glimt fra en grundejerforenings historie 1939-1989” af Bent Osholm. Bent Osholm er tidligere bestyrelsesmedlem i Hus og Grund.
Hæftet kan tilgås via link her på siden.

Tiderne skifter – men formålet med grundejerforeninger har altid været at tilgodese grundejernes tarv og interesser.
Hvor det i dag er obligatorisk at etablere en grundejerforening, når nye sommerhusområder udstykkes bl.a. for at forestå (og betale for) den vedligeholdelse af vejnettet, så blev Hus og Grund stiftet gennem frivillighed for bl.a. at skabe de nødvendige ordnede forhold for grundejerne i strandområdet og løfte opgaverne i flok.
Sådan var det dengang!

Foreningen er grundlagt 27. juli 1939 på Stillinge Badehotel, som lå i Stillingekrydset på adressen Drøsselbjergvej 119, Stillinge Strand.
Foreningens første formand hed Frederik Jensen og var indehaver af Stillinge Badehotel.

I perioden fra før første verdenskrig havde slagelseanerne i stigende udstrækning fået smag for de rekreative områder ved kysten, hvor de havde etableret sig i mere eller mindre komfortable huse.

Der var allerede en offentlig strand ved Stillinge Strand, mens det meste af det øvrige kystområde ved Stillinge Strand ejedes af få familier fra Slagelse og opland.
Vejnettet, som ikke var navngivet, var elendigt med et utal af grøfter, men strandliggerne, som sommerhusejerne kaldtes var godt tilfredse.

Antallet af fastboende sommerhusejere var indledningsvis begrænset, men med tredivernes velstand steg antallet, hvorfor man i 1939 valgte at stifte en grundejerforening – Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer.
I de første år var Hus og Grund rigeligt optaget af at navngive vejene, nummergive husene, at få oprettet en tilfredsstillende renovationsordning og få etableret Stillinge Vandværk.

Indledningsvis omfattede grundejerforeningen alene Stillinge Sogn (som navnet også antyder), men efterfølgende er Næsby og Kelstrup Strande kommet til, så foreningens interesseområde i dag omfatter hele Gl. Slagelse kommunes strandarealer, der strækker sig fra Bildsø i nord til Tude Ås udløb ved Næsby Strand i syd.

I de udstykninger, som er etableret i årene efter 1950, er det gjort obligatorisk at etablere en grundejerforening.
Der findes ca. 30 af disse mindre grundejerforeninger ved stranden, og de har hver deres bestyrelse, vedtægter, påtaleret og suverænitet.

Hus og Grunds primære målgruppe er de grundejere, som ejer grunde i de oprindelige udstykninger uden obligatorisk grundejerpligt. Sekundær målgruppe er de grundejere, der ønsker en mere bred orientering og generel indflydelse i sommerhusområdet.
Medlemsantallet toppede sidst i tresserne med ca. 800 medlemmer. I dag er vi langt færre.

Da kommuneplanlægning og høring af interessegrupper blev almindelige begreber, fandt den daværende bestyrelse i Hus og Grund og andre visionære grundejerforeninger det praktisk, at sommerhusområdet kunne tale med én stemme.
Sammen tog man initiativ til oprettelsen af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Slagelse Kommunes Strandarealer. Denne fungerede frem til 2010 som paraplyorganisation for strandens grundejerforeninger.
I dag er det lokalrådet 2Sogne, der fungerer som talerør for områdets ønsker. Grundejerforeningen støtter op om Lokalrådet 2Sogne.

Oprindeligt samarbejdede bestyrelsen for Hus og Grund med Stillinge Sogns Sogneråd.
Der var en stor gensidig velvilje og forståelse, men Sognerådet havde svært ved at finde ressourcer til at udmønte, hvad man var blevet enige om. Der var en vis samhørighed de fastboende og landliggerne imellem, og der gennemførtes i mange år fra ca. 1970 en årlig fodboldkamp mellem disse grupper. Hus og Grund bidrog desuden med et sponsorat, da Stillingehallen skulle opføres.

Da strandarealerne i f.m. kommunesammenlægningen i 1970 skulle lægges ind under Slagelse Kommune, som var en rig og demokratisk kommune, var forventningerne til et godt samarbejde store, og daværende formand, P.Th. Galbo, skrev til kommunen med et ønske om at formalisere samarbejdet.
På daværende tidspunkt fandt kommunen ikke en formalisering af samarbejdet ønskeligt.
Dette ændrede sig i de følgende år, og Hus og Grund var bl.a. meget aktive i f.m. kommunalplanlægningen i 1982, hvor den daværende bestyrelse med Henning Ditlevsen som formand udarbejdede et 6-siders debatoplæg.

Bestyrelsen har senest været meget aktive omkring kravene til kloakering i strandområdet og  i.f.m. med etablering af datanet samt forbedring og sikring af vejene langs stranden. Dette sidste for at give fodgængere sikrere forhold på vejen ved ved opstribning af vejen til en to-minus-en vej.

Bestyrelsernes indsats har været meget forskellig og præget af den tid, hvori de var valgt. Derfor har bestyrelsen et ønske om, at medlemmerne af bestyrelsen repræsenterer alle strandene.

Mange formænd og bestyrelsesmedlemmer har i tidens løb ydet en stor og langvarig indsats for foreningen, hvor dog ingen her nævnes nærmere.
Dog vil vi gene nævne foreningens fire æresmedlemmer, udnævnt på baggrund af årelangt medlemskab og indsats i foreningen.

Købmand F. Jægerholm
(udnævnt ved foreningens 40 års jubilæum 27. juli 1979).

Tandlæge P. Th. Galbo
(udnævnt ved foreningens 50 års jubilæum 27. juli 1989), og

Sælger L. Romme
(udnævnt ved foreningens 60 års jubilæum 27. juli 1999).

Hjemmehjælper Anna Jørgensen
(udnævnt ved foreningens 80 års jubilæum 27. juli 2019)

ET HALVT SEKEL,
Indsat nedenfor, er glimt fra grundejerforeningens historie 1939 til 1989 og er skrevet af Bent Osholm.

Et halvt Sekel befinder sig hos Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde og er overdraget af Ole Bay Andersen, der blandt sine familie papirer fandt Osholms Jubilæums skrift: Et Halvt Sekel med dedikation til Oles far, Esben Bay Andersen!
Familien beboede Drøsselbjergvej 44A fra ca. 1930-2015 – gennem 4 generationer.

Derfor er det nu muligt for alle interesserede at læse skriftet.

Et Halvt Sekel er på 49 sider og opridser udviklingen i Slagelse Kommunes strandarealer gennem 50 år, området, som nu dækker ca. 30 udstykninger – fra Drøsselbjerg i nord via Bildsø Strand, Stillinge Strand og Kongsmark Strand til åens udløb ved Næsby Strand i syd.”

Læs “Et halvt Sekel” her.