Motorkørsel:
Der henstilles til en fartbegrænsning på max. 20 km/t på områdets veje, af hensyn til fodgængere, legende børn samt vejenes kvalitet.

Parkering:
Der henstilles til, at områdets beboere og deres gæster tager hensyn til standsnings- og parkeringsforbud.
Opmærksomheden henledes på redningsfartøjers uhindrede adgang.
Der henvises ved behov til de offentlige parkeringspladser.

Støj – Vis hensyn!
Der henstilles til, at ingen parcelejer forulemper de omkringboende med unødig støj.
Der henvises til politiets Ordensbekendtgørelse:
www.politi.dk/da/loveogrettigheder/politibekendtgoerelsen.

Græsslåning:
Der henstilles til, at plæneklipning samt brug af motordrevet værktøj og andre støjende maskiner af enhver art kun finder sted:
Hverdage mellem kl. 9 og 18 Lørdage mellem kl. 9 og 16 Søn- og helligdage mellem kl. 9 og 12.

Hunde på stranden:
I sommerhalvåret (april-september), skal hunde være i snor på stranden.
I vinterhalvåret (oktober- marts), må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. Se i øvrigt www.naturstyrelsen.dk.

På Blå Flag Strande i Slagelse Kommuner der særlige regler for hunde – se dem her:
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/strande-og-kyster/blaa-flag-naturoplevelser/ordensregler-paa-blaa-flag-strande

På en del strande er det derudover forbudt at medtage hunde – vær derfor opmærksom på evt. lokal skiltning.

Der henstilles generelt til, at hunde ikke forretter deres nødtørft på steder til gene for de øvrige færdende. Skulle det alligevel ske, henstilles til, at hundens ejer fjerner evt. efterladenskaber.
Både:
Der henstilles til, at sejllads med motor ikke finder sted så tæt på kysten, at det er til gene for de badende.
Se www.politi.dk/sydsjaelland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegter/sejlads/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer
November 2017

Følgende retningslinjer og gode råd anbefales iøvrigt af bestyrelsen.

Bolius – Naboens Høje Træer
http://www.bolius.dk/hvad-goer-du-hvis-naboens-traeer-skygger-12809/

Bolius – Private fællesveje
https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048/